Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Canvi de titularitat de sepultures

Descripció

Aquest procediment permet canviar la titularitat de la concessió de drets funeraris al cementiri municipal per donació (actes inter vivos) o per herència (actes mortis causa).


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l'ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Escriptura pública d’acceptació d’herència, si escau.
 • Escriptura pública de donació, si escau.

Més informació

Segons l'ordenança reguladora del servei, en relació a les exempcions i bonificacions:

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per comte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.


Preu del servei

Aquest servei es sotmet al règim de liquidació de taxes o preus públics, i serà l'ens qui us comunicarà l'import i la forma d'efectuar el pagament.

Ordenança

Ordenança fiscal núm. 7: Reguladora de taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.


Mitjans de pagament
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Secretària - Interventora

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Canvis de titularitats de sepultures
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Termini de resolució

Tres mesos.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Concessions.
 • Donacions.
 • Drets hereditaris.
 • Data defunció.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la titularitat de sepultures, enterraments, exhumacions, trasllats.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Llei 49/1978, de 3 de novembre, d’enterraments a cementiris municipals.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de l'Albiol

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti un interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Albiol està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de l'Albiol

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis de conservació que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 • Codi TAAD 426. Expedients de gestió de drets funeraris sobre sepultures. Resolució: Disposició: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient, sempre que les dades hagin estat transcrites al registre de sepultures i parcel·les.
 • Codi TAAD 427. Expedients d’inhumació o incineració de cadàvers. Resolució: Disposició: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient, sempre que les dades hagin estat transcrites al registre d’inhumacions i d’incineracions, segons correspongui.
 • Codi TAAD 431. Expedients d’autorització d’exhumació de cadàvers per al trasllat de sepultura o incineració sense la presència de la família. Resolució: Destrucció total en el termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 433. Expedients de contractació de serveis funeraris. Resolució: Destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 434. Llibre de registre general de sepultures i parcel·les. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 435. Llibre de registre d’inhumacions de cadàvers. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 436. Llibre de registre d’incineracions de cadàvers. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 437. Llibre de registre d’exhumacions i trasllats de cadàvers. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 438. Llibre de registre de concessions temporals de sepultures. Resolució: conservació permanent.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.