Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Baixa del Padró municipal d'habitants

Descripció

Aquest tràmit permet la baixa del padró de les persones empadronades en un habitatge de la vostra propietat i teniu constància que ja no hi resideixen.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.

Més informació

No cal fer el tràmit en els següents supòsits:

 • Baixa per canvi de residència (persones empadronades en el municipi i que es traslladen a un altre municipi):

En el cas de trasllat a un altre municipi de l'Estat espanyol, no és necessari sol·licitar la baixa, perquè aquesta ja es comunica automàticament en el moment de fer l'alta al nou municipi (aquest tràmit es realitza d’ofici). En el cas de persones amb nacionalitat espanyola que estableixin el seu domicili a l'estranger, s'han de donar d'alta al Consolat d'Espanya del país de destí, el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE (Institut Nacional d'Estadística).

 • Baixa per defunció:

L'INE comunica mensualment als ajuntaments la informació sobre les persones que han de ser donades de baixa en el padró per defunció.

 • Baixa per caducitat:

L'Ajuntament acordarà la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no hi hagin estan renovades cada dos anys.


Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Secretària - Interventora

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Baixa del Padró municipal d'habitants
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Resolució del 29 d'abril de 2020, per la qual es publica la resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'INE i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Real decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Termini de resolució

Baixa presencial / telemàtica: màxim tres mesos.

Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger, presencial o telemàtica: immediata.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació s'entén estimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • Nom i cognoms.
 • Sexe.
 • Domicili habitual.
 • Nacionalitat.
 • Lloc i data de naixement.
 • Número de document nacional d'identitat o, tractant-se d'estrangers:
  • Número de la targeta de residència en vigor, expedida per les autoritats espanyoles, o, quan no n'hi hagi, número del document acreditatiu de la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'estats membres de la Unió Europea, d'altres estats parteix en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu o d'estats als quals, en virtut d'un conveni internacional s'estengui el règim jurídic previst per als ciutadans dels estats esmentats.
  • Número d'identificació d'estranger que consti en un document en vigor expedit per les autoritats espanyoles o, si no n'hi ha, per no ser-ne titular, número del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'estats no compresos en l'incís anterior d'aquest paràgraf, tret que, per virtut de tractat o acord internacional, gaudeixin d'un règim específic d'exempció de visat en matèria de petit trànsit fronterer amb el municipi en el qual es demani l'empadronament. En aquest cas, s'exigirà el corresponent visat.
 • Certificat o títol escolar o acadèmic que es posseeixi.
 • Altres dades puguin ser necessàries per a l'elaboració del cens electoral, sempre que es garanteixi el respecte als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.
 • Telèfon.
 • Dades personals del representant a efectes padronals.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió del padró municipal d'habitants segons les finalitats establertes a la Llei reguladora de les bases de règim local i altra normativa local aplicable.

Usos amb fins històrics, estadístics i científics.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

*Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de l'Albiol

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Institut Nacional d'Estadística

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Albiol està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de l'Albiol

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 616. Padró municipal d’habitants. Resolució: conservació permanent del registre del padró municipal d’habitants, dels seus apèndixs anuals, dels quaderns auxiliars i dels resums numèrics, amb independència del suport. Destrucció dels fulls padronals al cap de cent anys de la seva creació, sempre que existeixi el corresponent registre del padró municipal d’habitants. Destrucció total de la resta de documentació d’elaboració i de tramitació al cap de cinc anys.
 • Codi TAAD 617. Expedient d’aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants. Resolució: destrucció total, sempre que la informació quedi recollida en l’acta del Ple, un cop efectuada la transcripció definitiva de l’acord al llibre d’actes del Ple i hagin transcorregut tres mesos des de la data de la sessió.
 • Codi TAAD 618. Modificacions del padró municipal d’habitants. Resolució: destrucció al cap de cent anys de la seva creació dels fulls d’empadronament, de les autoritzacions d’empadronament i de les de representació a tercers. Destrucció total de la documentació aportada pel ciutadà un cop validat l’empadronament pel personal funcionari públic encarregat del padró municipal d’habitants. Destrucció total en un termini de cinc anys de la resta de documentació d’elaboració i tramitació.
 • Codi TAAD 861. Treballs preliminars per a la formació dels censos generals i dels padrons municipals d’habitants. Avaluació: destrucció total en el termini de tres mesos des de la data de publicació de les dades oficials per part de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.