Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Declaració responsable dels avals per a les eleccions municipals que han de presentar les agrupacions d'electors

Descripció

Aquest model habilita al declarant a presentar aval a favor d’una candidatura presentada per una agrupació electoral per a les eleccions municipals 2023.


Destinataris
 • Ciutadania

Requisits d'accés al servei

La persona signant de l’aval ha d’estar inscrit en el cens electoral del municipi.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de declaració responsable en relació amb la presentació mitjançant signatura electrònica dels avals que en les eleccions municipals han de presentar les agrupacions d’electors d’acord amb l’article 187.3 de la llei orgànica del règim electoral general.
 • Document d'identitat quan el declarant s’autentiqui i signi a través IdCAT Mòbil.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: La persona que ocupa la Secretaria

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Declaració responsable avals eleccions municipals
 Procediment: Declaració responsable dels avals per a les eleccions municipals que han de presentar les agrupacions d'electors 2717
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.
 • Instrucció 1/2022, de 23 de novembre, de la JEC, sobre el procediment d’acreditació mitjançant signatura electrònica dels avals que en les eleccions municipals han de presentar les agrupacions d’electors d‘acord amb l’establert a l’article 187.3 de la LOREG.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

No hi ha termini. S’ha de dur a terme dins del període electoral.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Edat.
 • Estudis.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió d'avals a les agrupacions d'electors a les eleccions municipals.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (RGPD).

*Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de l'Albiol

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

INE,  Junta electoral.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Albiol està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de l'Albiol

Adreça: Plaça de Sant Miquel, 5, 43479 L'Albiol, Tarragona

Telèfon: 977 846 160

Adreça electrònica: ajuntament@albiol.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 633. Expedients de processos electorals i referèndums. Resolució: destrucció total un cop es constitueixi l’òrgan elegit i s’hagin publicat al diari oficial els resultats del procés electoral. I en el cas dels referèndums, destrucció total un cop s’hagi publicat el resultat al BOE.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció de les mesures tècniques i organitzatives

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives de seguretat estan recolides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l'Ajuntament.