Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Pròrroga de llicència d'obres

Descripció

El present expedient permet atorgar o denegar les sol·licituds de pròrroga de llicència d'obres.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitat i associacions.

Requisits d'accés al servei
No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Dades identificatives de la llicència que es vol prorrogar.
 • Certificat del tècnic de les obres expressant l'estat de les obres i indicant el percentatge d'obra executat (Memòria de l'estat de l'obra).

Més informació

La sol·licitud es pot presentar durant tot l'any.

L'Ajuntament ha d'atorgar o denegar la pròrroga de llicències d'obres en el termini d'1 mes des de la data de presentació de la sol·licitud.


Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Maria José García Bonillo

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Pròrroga de llicència d'obres majors
 Procediment: Pròrroga de llicència d'obres
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 305/2006 de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
 • Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
 • La normativa pròpia del municipi reguladora de normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística, les llicències urbanístiques i de la intervenció municipal d’activitats (instruccions tècniques).
 • Ordenança fiscal reguladora de les taxes per serveis urbanístics i/o per a l’expedició de documents.
 • Ordenança fiscal que prevegi el dipòsit al gestor de residus.
 • Ordenança fiscal número reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.

El silenci administratiu serà positiu, no obstant, tindran silenci negatiu els actes que autoritzin:

 • Moviments de terres, esplanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques a qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació, llevat en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, els moviments de terra, l'esplanació de terrenys, l'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció de l'administració forestal i de l'administració competent en matèria de medi ambient, els quals no estan subjectes a llicència urbanística en virtut de l’article 187 ter del Decret 1/2010 sobre la Llei d’urbanisme.
 • Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.
 • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic, llevat les que s'executin en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat sota la intervenció d'una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l'administració competent en matèria de medi ambient, els quals no estan subjectes a llicència urbanística en virtut de l’article 187 ter del Decret 1/2010 sobre la Llei d’urbanisme.

A més en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei d’urbanisme o el planejament urbanístic.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

Un mes.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Propietats.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Tramitació de les llicències o comunicacions en matèria urbanística (obres, usos, primeres ocupacions, murs i tanques; segregacions...).

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de l'Aleixar

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 29 66 99

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti un interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Portal de transparència d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Aleixar està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de l'Aleixar

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 066. Llicència d'obra menor. Resolució: eliminació al cap de deu anys de la concessió de la llicència i conservació de les intervencions realitzades en edificis protegits o catalogats.
 • Codi TAAD 067. Expedients de llicències d'obres majors. Resolució: conservació permanent. Destrucció als tres mesos del tancament de l'expedient del Pla de seguretat i salut i substitució a l'expedient per un certificat on consti si es tractava d’un projecte o d’un estudi i el nom i els cognoms de la persona tècnica que n'és l'autora.
 • Codi TAAD 079. Expedients certificats urbanístics. Resolució: Destrucció total a l'any.
 • Codi TAAD 104. Expedient de parcel·lació urbanística. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 114. Expedients de sol·licitud de tanques o fitons. Resolució: destrucció total passats cinc anys.
 • Codi TAAD 432. Expedients de permisos d’obres i instal·lacions d'elements ornamentals a les sepultures. Resolució: conservació permanent. Destrucció total en un termini de deu anys dels expedients referits a nínxols.
 • Res. 922. Comunicació prèvia d’obres a particulars. Avaluació. Destrucció total: 6 anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.