Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Alta de l'abonament a una instal·lació esportiva municipal

Descripció

Aquest tràmit permet donar-se d’alta per gaudir d’una instal·lació esportiva municipal.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si s’escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Document acreditatiu de la titularitat del compte corrent per a la domiciliació bancària.

Més informació

Els pensionistes i jubilats caldrà que abonin només l’import de 3 euros per l’obtenció de la targeta d’accés a les instal·lacions.

La targeta és nominal, personal e intransferible i serà vàlida només per la temporada en que es sol·licita.

b) Podran gaudir de bonificació dels serveis de la piscina municipal, utilitzant sempre el més beneficiós per al contribuent, però sense poder-se acumular cap descompte. Només aplicable a abonaments de temporada i amb el carnet o títol vigent:

A) Per menors de 4 a 12 anys:

A.1. Persones amb discapacitat: la quota resultant serà de 13,50 euros presentant el certificat de reconeixement legal de disminució (mínim 33%)

A.2. Per famílies monoparentals o nombroses: la quota resultant serà de 22,95 euros presentant el carnet de família nombrosa o monoparental.

B) Per adults majors de 12 anys:

B.1. Persones amb discapacitat: la quota resultant serà de 22,50 euros presentant el certificat de reconeixement legal de disminució (mínim 33%)

B.2 Per famílies monoparentals o nombroses: la quota resultant serà de 38,25 euros presentant el carnet de família nombrosa o monoparental.

B.3 Associació de Joves: la quota resultant serà de 38,25 euros presentant el carnet de l’Associació de Joves de l’Aleixar.

L’edat que es tindrà en compte a l’hora de fer els abonaments, serà la que es tingui el dia d’obertura de la piscina municipal.

Si sou beneficiaris d'alguna bonificació, haureu de dirigir-vos a l'Ajuntament per abonar la quota resultant.


Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (obligatòria): Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
  Abonament de temporada
  Tarifa Destinataris Import
  Abonament de temporada: De 0 a 3 anys---Abonament de temporada
  Gratuït
  Tots els destinataris 0.0 €
  Abonament de temporada: De 4 a 12 anys---Abonament de temporada
  27,00 eur
  Tots els destinataris 27.0 €
  Majors de 12 anys---Abonament de temporada
  45,00 eur
  Tots els destinataris 45.0 €
  Abonament de temporada: Pensionistes/jubilats---Abonament de temporada
  Gratuït
  Tots els destinataris 0.0 €
  Abonaments especials: Abonament 15 dies (a escollir)---Abonament de temporada
  31,00 eur
  Tots els destinataris 31.0 €
  Tarifa Destinataris Import
  Targeta Abonaments---
  3,00€
  Tots els destinataris 3.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Mariona Comerma Guerrero

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Alta de l'abonament a una instal·lació esportiva
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Reglament regulador del servei.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

No hi ha resolució.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la piscina municipal, gestió de pistes esportives, pàdel, gestió de la biblioteca, gestió de l'escola música municipal.

Fer activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana i gestió de les inscripcions i gestió i realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions. Cessions d'espais per a entitats o usuaris dels equipament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Consentiment.
 • Missió complerta en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD): consentiment de la persona interessada.

*Article 6.1.e) del RGPD: compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de l'Aleixar

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència municipal de la Diputació de Tarragona.

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 29 66 99

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti un interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Aleixar està tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de l'Aleixar

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació, en particular:

 • Codi TAAD 292. Expedients de comandes de fons bibliogràfics. Resolució: destrucció total al cap de dos anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.