Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud per al concurs oposició del procés d'estabilització de l'ocupació temporal

Descripció

A través d'aquest servei podeu fer una sol·licitud per participar en la convocatòria de selecció de personal en el procés d'estabilització de l'ocupació temporal afectades per l'article 2 de la Llei 20/2021.

Ho pot demanar qualsevol persona física que compleixi els requisits establerts a les bases específiques de la convocatòria corresponent.


Destinataris
 • Ciutadania

Requisits d'accés al servei
 • Els que s'indiquin a les bases específiques de la convocatòria.

Com es fa la petició
 • Presencialment a l'Ajuntament
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits).

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • La indicada a les bases específiques de la convocatòria.

Més informació

Bonificacions i exempcions.

Estan exempts del pagament de la taxa:

Les persones que figurin com a demandants de treball durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves selectives en les que sol·licitin la seva participació.

Són requisits per gaudir de l'exempció que en aquell termini no hagin rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagin negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.


Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (obligatòria): Taxa per drets d'examen.
  Drets d'examen
  Tarifa Destinataris Import
  GRUP A (Subgrup A1)---Drets d'examen
  GRUP A (Subgrup A1) com a laboral equiparable
  Tots els destinataris 20.57 €
  GRUP A (Subgrup A2)---Drets d'examen
  GRUP A (Subgrup A2) com a laboral equiparable
  Tots els destinataris 19.96 €
  GRUP B---Drets d'examen
  GRUP B com a laboral equiparable
  Tots els destinataris 19.96 €
  GRUP C (Subgrup C1)---Drets d'examen
  GRUP C (Subgrup C1) com a laboral equiparable
  Tots els destinataris 19.96 €
  GRUP C (Subgrup C2)---Drets d'examen
  GRUP C (Subgrup C2) com a laboral equiparable
  Tots els destinataris 19.35 €
  Agrupacions professionals---Drets d'examen
  Agrupacions professionals com a laboral equiparable
  Tots els destinataris 19.35 €
  Exempció---Drets d'examen
  Exempcions previstes a les bases específiques del procés selectiu o a l'ordenança fiscal corresponent.
  Tots els destinataris 0.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea Secretaria

Persona responsable: Mariona Comerma Guerrero

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Sol·licitud concurs oposició estabilització
 Procediment: Sol·licitud procés d'estabilització - concurs oposició
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
 • Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a que s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració local.
 • Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, per la que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
 • Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per l'Ajuntament de l'Aleixar derivades de l'oferta pública d'ocupació.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

L'establert a les bases específiques de la convocatòria.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Data de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Formació i titulacions.
 • Experiència professional.
 • Serveis prestats.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió dels processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Contracte o mesures precontractuals.
 • Obligació legal.

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Article 6.1.b) del RGPD. Tractament necessari per a l’execució d’un contracte.

*Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

*Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de l'Aleixar

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència municipal de la Diputació de Tarragona.

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 29 66 99

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persones interessada.

Portal transparència d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Aleixar està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, els documents que ja es trobin en poder de qualsevol administració pública i no facin referència a categories especials de dades, en el cas que la persona interessada no s’oposi a que l’Ens consulti les seves dades i aquestes dades no s’aportin, l’Ens consultarà les dades sempre i quan li sigui possible.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de l'Aleixar

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

Telèfon: 977 815 005

Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

 • Codi TAAD 016. Expedients de convocatòries de selecció de personal: Avaluació: Disposició: per a l’Administració local, conservació permanent de l’acta definitiva del tribunal qualificador i destrucció total de la resta de documentació un cop sigui ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal sempre que consti en els corresponents llibres de decrets o de la Junta de Govern Local.
 • Codi TAAD 082. Expedients de selecció directa de personal al servei de l’Administració pública. Resolució: conservació permanent de tot el conjunt de documents del procés de selecció del personal contractat.
 • Codi TAAD 083. Expedient de provisió de llocs de treball. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 084. Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals. Resolució: conservació permanent i destrucció de les proves i instàncies presentades en el procés de selecció.
 • Codi TAAD 137. Sol·licituds de treball. Resolució: destrucció total en el termini de dos anys.
 • Codi TAAD 977. Oferta d’ocupació pública. Avaluació: eliminació total. Termini: quatre anys.
 • Codi TAAD 1014 Designació de representants per participar en els tribunals de processos de selecció. Avaluació Disposició: eliminació total. Termini: quatre anys des de la fermesa del procés de selecció.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament feta, per l’Ajuntament.