Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Dret d'oposició de dades personals

Descripció

Per motius relacionats amb la seva situació particular, la persona interessada té dret a oposar-se que les dades personals que l’afecten siguin objecte d’un tractament quan el tractament es realitzi per:

 • L'acompliment d'una missió realitzada en interès públic, o
 • En l'exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament, o
 • En l’interès legítim perseguit per l’Ajuntament o per un tercer, o
 • Si les dades es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, tret que el tractament sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d’interès públic.

L’Ajuntament ha de deixar de tractar aquestes dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos pel tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

La persona interessada també té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament, excepte que la decisió:

 • Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l’interessat i un responsable de tractament.
 • Estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l’estat membre corresponent.
 • Es basi en el consentiment explícit de la persona interessada.

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empresa.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
No cal complir cap requisit específic.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d'instància.
 • Documents acreditatius o justificatius de la sol·licitud de supressió que se sol·licita
 • Acreditació de la representació (si escau).

Més informació
 • Pot demanar la informació la persona interessada, si és major de 14 anys, o el seu representant. Si és menor de 14 anys la persona que tingui la pàtria potestat.
 • Es considera repetitiu l’exercici d’un dret, en el cas que es faci en més d’una ocasió en el termini de sis mesos, llevat que existeixi causa legítima

 • Preu del servei

  Aquest servei no té cost associat.

  No obstant l’Ajuntament pot aplicar una taxa si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives, especialment per ser repetitives.


  Mitjans de pagament
  No especificat
  Informació de contacte

  Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

  Persona responsable: Maria José García Bonillo

  Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

  Telèfon: 977 815 005

  Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org


  Tràmits

  Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
  Dret d'oposició de dades personals
   Procediment: Dret d'oposició de dades personals
  /
  Iniciar petició

  Normativa, drets i deures

  Normativa aplicable
  • Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Drets de l'usuari

  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


  Deures de l'usuari

  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


  Òrgan competent
  Presidència/Alcaldia

  Termini de resolució

  El responsable ha d'informar a la persona interessada sobre les actuacions derivades de la seva petició en del termini d'un mes, que es pot ampliar dos mesos més quan es tracta de sol·licituds especialment complexes. Aquesta ampliació del termini s’ha de notificar dins del primer mes. Si el responsable decideix no atendre la sol·licitud, n’ha d'informar i motivar la negativa dins del termini d'un mes des que es va presentar.


  Silenci administratiu
  No s'aplica silenci administratiu

  Tractament de dades

  Dades tractades

  • NIF / DNI / Passaport / NIE.
  • Adreça postal i/o electrònica.
  • Telèfon.
  • Nom i cognoms.
  • Signatura.
  • Dades a què fa referencia la sol·licitud.

  Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

  Per la gestió de l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

  Obligatorietat

  Cal que la persona interessada faciliti les seves dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  Base jurídica de l'activitat de tractament:

  *Compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c) Reglament (UE) 2016/679

  *Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garanties dels drets digitals.

  La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

  Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

  Qui és el responsable del tractament de les dades?

  Ajuntament de l'Aleixar

  Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

  Telèfon: 977 815 005

  Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

  Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

  Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

  Telèfon: 977 29 66 99

  Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

  A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

  No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

  Transferències internacionals

  No se'n preveuen.

  Quins són els vostres drets?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Aleixar està tractant dades personals que la concerneixen.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

  En determinades circumstàncies previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

  Com podeu exercir els vostres drets?

  Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de l'Aleixar

  Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

  Telèfon: 977 815 005

  Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

  Quines vies de reclamació hi ha?

  Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

  També podeu, amb caràcter previ a la presentació de la reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, dirigir-vos al delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.

  Termini de conservació de les dades

  Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

  Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

  Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

  Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.