Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Dret de limitació de dades personals

Descripció

La persona interessada té dret a demanar que l’Ajuntament limiti el tractament de les seves dades personals, excepte la conservació, quan:

 • Hagi exercit els drets de rectificació o oposició i mentre l’Ajuntament resolt la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit i la persona interessada s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per la finalitat del tractament, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Quan el tractament s’hagi limitat, aquestes dades només es poden tractar:

 • Amb el consentiment de la persona interessada, o
 • Per exercir, formular o defensar reclamacions, o
 • Per tal de protegir els drets d’una altra persona física o jurídica, o
 • Per raons d’interès públic important de la Unió europea o d’un estat membre.
Si la persona interessada ha obtingut la limitació del tractament, l’Ajuntament li ha d’informar abans d’aixecar-la.

Destinataris
 • Ciutadania
 • Empresa
 • Entitats i associacions

Requisits d'accés al servei
No cal complir cap requisit específic.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d'instància.
 • Documents acreditatius o justificatius de la sol·licitud de supressió que se sol·licita
 • Acreditació de la representació (si és el cas).

Més informació
 • Pot demanar la informació la persona interessada, si és major de 14 anys, o el seu representant. Si és menor de 14 anys la persona que tingui la pàtria potestat.
 • Es considera repetitiu l’exercici d’un dret, en el cas que es faci en més d’una ocasió en el termini de sis mesos, llevat que existeixi causa legítima

 • Preu del servei

  Aquest servei no té cost associat.

  No obstant l’Ajuntament pot aplicar una taxa si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives, especialment per ser repetitives.


  Mitjans de pagament
  No especificat
  Informació de contacte

  Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

  Persona responsable: Maria José García Bonillo

  Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

  Telèfon: 977 815 005

  Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org


  Tràmits

  Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
  Dret de limitació de dades personals
   Procediment: Dret de limitació de dades personals
  /
  Iniciar petició

  Normativa, drets i deures

  Normativa aplicable
  • Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Drets de l'usuari

  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


  Deures de l'usuari

  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


  Òrgan competent
  Presidència/Alcaldia

  Termini de resolució

  El responsable ha d'informar a la persona interessada sobre les actuacions derivades de la seva petició en del termini d'un mes, que es pot ampliar dos mesos més quan es tracta de sol·licituds especialment complexes. Aquesta ampliació del termini s’ha de notificar dins del primer mes. Si el responsable decideix no atendre la sol·licitud, n’ha d'informar i motivar la negativa dins del termini d'un mes des que es va presentar.


  Silenci administratiu
  No s'aplica silenci administratiu

  Tractament de dades

  Dades tractades

  • NIF / DNI / Passaport / NIE.
  • Adreça postal i/o electrònica.
  • Telèfon.
  • Nom i cognoms.
  • Signatura.
  • Dades a què fa referencia la sol·licitud.

  Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

  Per la gestió de l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

  Obligatorietat

  Cal que la persona interessada faciliti les seves dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  Base jurídica de l'activitat de tractament:

  *Compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c) Reglament (UE) 2016/679

  *Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garanties dels drets digitals.

  La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

  Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

  Qui és el responsable del tractament de les dades?

  Ajuntament de l'Aleixar

  Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

  Telèfon: 977 815 005

  Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

  Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

  Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

  Telèfon: 977 29 66 99

  Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

  A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

  No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

  Transferències internacionals

  No se'n preveuen.

  Quins són els vostres drets?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Aleixar està tractant dades personals que la concerneixen.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

  En determinades circumstàncies previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

  Com podeu exercir els vostres drets?

  Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de l'Aleixar

  Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 43381 L'Aleixar

  Telèfon: 977 815 005

  Adreça electrònica: aj.aleixar@altanet.org

  Quines vies de reclamació hi ha?

  Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

  També podeu, amb caràcter previ a la presentació de la reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, dirigir-vos al delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.

  Termini de conservació de les dades

  Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

  Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

  Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

  Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.