Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud d'ús d'equipaments i béns municipals de manera temporal

Descripció

Aquest servei permet sol·licitar l'autorització de l’ús de béns mobles i immobles municipals, de domini públic, per a l’exercici d’activitats culturals, de lleure i recreatives que es celebrin en el municipi.

En cap cas la utilització de béns comportarà transformació.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Montserrat Miracle

Adreça: Plaça de la Vila, 1, 43812 Bràfim, Tarragona

Telèfon: 977 620 011

Adreça electrònica: ajuntament@brafim.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Utilització d'equipaments i béns municipals
 Procediment: Utilització d'equipaments i béns municipals, i ocupació temporal de la via pública
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reglament i ordenança de l’ens local reguladora de l’ús.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

Dos mesos.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.
 • Transaccions financeres.
 • Propietats.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió del patrimoni de l'Ajuntament (béns patrimonials i de domini públic): adquisicions, ús, lloguers, alienacions, defensa, alteracions qualificació i permutes.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Compliment d'una missió d'interès públic o exercici de poders públics.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Decret llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

*Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de Bràfim

Adreça: Plaça de la Vila, 1, 43812 Bràfim, Tarragona

Telèfon: 977 620 011

Adreça electrònica: ajuntament@brafim.cat

Delegat de protecció de dades: Segurdades S.L.

Adreça electrònica: dpo@segurdades.com

Telèfon: 902 360 842

Adreça: Carrer dels Castells, 6 - 43800 Valls, Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada..

Portal transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Bràfim està tractant dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Bràfim

Adreça: Plaça de la Vila, 1, 43812 Bràfim, Tarragona

Telèfon: 977 620 011

Adreça electrònica: ajuntament@brafim.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 044. Alteració de la qualificació jurídica de béns/desafectació de béns. Resolució: eliminació total, sempre que les alteracions constin a l'inventari general de béns i no s'hagin produït al·legacions en el tràmit d'informació pública.
 • Codi TAAD 045. Adquisició de béns immobles per successió intestada. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 046. Adquisició de béns immobles per cessió obligatòria: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 047. Adquisició de béns immobles per successió administrativa. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 048. Adquisició de béns immobles a títol lucratiu: Resolució: conservació permanent
 • Codi TAAD 049. Adquisició de béns immobles per successió testada. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 050. Adquisició de béns immobles per cessió interadministrativa: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 051. Expedients d’expropiació forçosa: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 052. Adquisició de béns immobles per recuperació d'ofici de béns. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 053. Adquisició de béns immobles per desnonament administratiu. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 054. Alienació de béns immobles per permutes. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 055. Cessió d'ús de béns immobles per concessió o arrendament: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 056. Partió i atermenament de béns: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 094. Danys al mobiliari urbà municipal: Resolució: conservació de la sèrie sis anys des del tancament de l'expedient. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d'un mostreig cronològic, pel qual es conservaran els anys acabats en 0 i 5 fins a 1980. De l'any 1981 en endavant es conservaran els anys acabats en 1 i 6.
 • Codi TAAD 095. Cessió gratuïta de béns: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 096. Adquisició de béns immobles per compra-venda: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 097. Venda de béns immobles: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 098. Adquisició de béns per prescripció: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 441. Recollida de la documentació generada pels accidents de circulació dels vehicles municipals en l’exercici de la seva activitat. Resolució: destrucció total en un termini de dos anys

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.