Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud genèrica

Descripció

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Laura Rodríguez Mestre

Adreça: Carrer les Fonts, 7 – 43364 Capafonts

Telèfon: 977 868 049

Adreça electrònica: ajuntament@capafonts.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Instància genèrica
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Termini de resolució

Tres mesos.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Propietats.
 • Dades bancàries.
 • Sancions administratives.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Atorgament de poders, registre d’apoderaments, tramitar les reclamacions de responsabilitat patrimonial, responsabilitat civil, resolució de recursos en general, requeriments per danys a propietats municipals, expedients sancionadors procediment general.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

*Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Capafonts

Adreça: Carrer les Fonts, 7 – 43364 Capafonts

Telèfon: 977 868 049

Adreça electrònica: ajuntament@capafonts.cat

Delegat de protecció de dades:  Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 29 66 99

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Asseguradores.

Jutjats que corresponguin.

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persones interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Capafonts està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Capafonts

Adreça: Carrer les Fonts, 7 – 43364 Capafonts

Telèfon: 977 868 049

Adreça electrònica: ajuntament@capafonts.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

 • Codi TAAD 351. Expedients de sol·licituds d’indemnitzacions per responsabilitat patrimonial i civil. Avaluació Disposició: destrucció total dels expedients llevat dels que tenen una rellevància social que són de conservació permanent. Termini: sis anys a partir de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.
 • Codi TAAD 441. Expedients de comunicats d’accidents de circulació de vehicles municipals. Resolució: destrucció total en un termini de dos anys.
 • Codi TAAD 517. Expedients de procediments sancionadors abreujats. Resolució: destrucció total en un termini de 5 anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Codi TAAD 776. Expedients sancionadors per infraccions lleus de procediment general: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 777. Expedients sancionadors per infraccions greus de procediment general. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 778. Expedients sancionadors per infraccions molt greus de procediment general. Avaluació: Disposició: conservació permanent.
 • Codi TAAD 864. Expedients d’inspecció i control de procediment general. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de tres anys des de la finalització de l’expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en cas que n’hi hagi.
 • Codi TAAD 094. Danys al mobiliari urbà municipal. Resolució: conservació de la sèrie sis anys des del tancament de l'expedient. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d'un mostreig cronològic, pel qual es conservaran els anys acabats en 0 i 5 fins a 1980. De l'any 1981 en endavant es conservaran els anys acabats en 1 i 6.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/  

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.