Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Declaració d'innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació

Descripció

Aquest expedient permet portar a terme la declaració d’innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació per tal de procedir a la divisió de la finca.

L’art. 27 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (RPLU), estableix que:

Quan una divisió o operació a què fa referència l’art. 25 no constitueix parcel·lació urbanística, l’òrgan municipal competent per fiscalitzar-la prèviament ha de declarar innecessària la llicència urbanística de parcel·lació en els supòsits següents:

 1. Quan la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen la superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal corresponent.
 2. Quan la superfície d’algun dels lots resultants sigui inferior a la mínima exigida, amb l’informe favorable previ del departament competent en matèria d’agricultura, d’acord amb la legislació sobre unitats mínimes de conreu.

En altres supòsits que no constitueixin parcel·lació urbanística, l’òrgan municipal competent ha de manifestar-ne la disconformitat amb el règim de divisió de terrenys.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si s’escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).
 • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
 • Proforma del document públic o privat  que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
 • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
 • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
 • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea d'Urbanisme

Persona responsable: Maria Jesús Pi Ciurana

Adreça: Plaça Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp

Telèfon: 977 855 008

Adreça electrònica: urbanisme@castellvelldelcamp.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Declaració innecessarietat llicència parcel·lació
 Procediment: Declaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (TRLU).
 • Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig (RPLU).
 • Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
 • Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

1 mes des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada al registre municipal.

A tenir en compte l’art. 5.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (TRLU) que estableix que en cap es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravingui la llei o el planejament urbanístic.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació s'entén estimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i / o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Propietats.
 • Dades cadastrals.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Tramitació de les llicències o comunicacions en matèria urbanística (obres, usos, primeres ocupacions, murs i tanques; segregacions...).

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Castellvell del Camp

Adreça: Plaça Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp

Telèfon: 977 855 008

Adreça electrònica: ajuntament@castellvelldelcamp.cat

Delegat/ada de protecció de dades:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Adreça:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti un interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Portal de transparència d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Castellvell del Camp està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Castellvell del Camp

Adreça: Plaça Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp

Telèfon: 977 855 008

Adreça electrònica: ajuntament@castellvelldelcamp.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 104. Expedient de parcel·lació urbanística. Resolució: conservació permanent.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.