Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud - Declaració per al concurs del procés d'estabilització de l'ocupació temporal

Descripció

A través d'aquest servei podeu fer una sol·licitud per participar en la convocatòria de selecció de personal en el procés d'estabilització de l'ocupació temporal afectades per les disposicions addicionals sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021.

Ho pot demanar qualsevol persona física que compleixi els requisits establerts a les bases específiques de la convocatòria corresponent.


Destinataris
 • Ciutadania

Requisits d'accés al servei
 • Els que s'indiquin a les bases específiquesde la convocatòria.

Com es fa la petició
 • Presencialment a l'Ajuntament
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits).

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • La indicada a les bases específiques de la convocatòria.

Més informació

Exempcions

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies.

a. Haver estat declarats pobres per precepte legal.

b. Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat

c. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.


Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (obligatòria): Taxa per drets d'examen.
  Drets examen
  Tarifa Destinataris Import
  Drets d'examen (tots els nivells)---Drets examen
  Drets d’examen per a accés a places de personal funcionari en propietat i contractes de caràcter indefinit: (excepció promoció interna)
  Tots els destinataris 20.0 €
  Exempció---Drets examen
  Exempcions previstes a les bases específiques del procés selectiu o a la ordenança fiscal corresponent
  Tots els destinataris 0.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Lourdes Bretón Díaz

Adreça: Plaça de Catalunya, 2, 43773 Duesaigües

Telèfon: 977 834 085

Adreça electrònica: ajuntament@duesaigues.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Sol·licitud-Declaració concurs mèrits estabilitzac
 Procediment: Sol·licitud - Declaració del concurs del procés d'estabilització de l'ocupació temporal
/
Iniciar petició
Documentació que cal presentar Obligatori Requereix signatura? Tipus Document Descarregar
Acreditació de la representació Autorització de representació No No definit Annex
Altra documentació aportada Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Altra documentació aportada 2 Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Altra documentació aportada 3 Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Altra documentació aportada 4 Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Altra documentació aportada 5 Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Auto-baremació dels mèrits Altra documentació sense classificar No Pdf Normalitzat
Còpia dels documents justificatius dels mèrits al·legats Altra documentació sense classificar No definit Annex
Còpia digitalitzada de la documentació justificativa del grau de discapacitat Acreditació No No definit Annex
Còpia digitalitzada del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua castellana Certificat No No definit Annex
Còpia digitalitzada del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana Certificat No No definit Annex
Còpia digitalitzada del dictament actualitzat emès per l'Equip de Valoració i Orientació Laboral Dictamen No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document Carnet de conduir Permís de conduir No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document DNI o NIE Document Nacional d'Identitat No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document Inexistència d'antecedents penals i/o sexuals Acreditació No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document Situació d'estrangeria Número d'Identita d'Estranger No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document Situació de desocupació Acreditació No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document Títol acadèmic requerit Títol acadèmic No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document Títol de família nombrosa Acreditació No No definit Annex
Còpia digitalitzada del document Vida laboral Acreditació No No definit Annex
Justificant de pagament Justificant No No Annex
Relació detallada i ordenada dels mèrits Altra documentació sense classificar No definit Annex
Desistiment Desistiment No Formulari Web
Renúncia Renúncia No Formulari Web
Sol·licitud-declaració per a concurs d'estabilització de personal funcionari Sol·licitud Formulari Web

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
 • Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a que s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració local.
 • Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, per la que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
 • Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.
 • Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

L'establert a les bases específiques de la convocatòria.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Data de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Formació i titulacions.
 • Experiència professional.
 • Serveis prestats.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió dels processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Contracte o mesures precontractuals.
 • Obligació legal.

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Article 6.1.b) del RGPD. Tractament necessari per a l’execució d’un contracte.

*Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

*Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Duesaigües

Adreça: Plaça de Catalunya, 2, 43773 Duesaigües

Telèfon: 977 834 085

Adreça electrònica: ajuntament@duesaigues.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona-Servei Assistència Municipal-Unitat de protecció de dades i Transparència

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2. 43001 de Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persones interessada.

Portal transparència d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Duesaigües està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, els documents que ja es trobin en poder de qualsevol administració pública i no facin referència a categories especials de dades, en el cas que la persona interessada no s’oposi a que l’Ens consulti les seves dades i aquestes dades no s’aportin, l’Ens consultarà les dades sempre i quan li sigui possible.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Duesaigües

Adreça: Plaça de Catalunya, 2, 43773 Duesaigües

Telèfon: 977 834 085

Adreça electrònica: ajuntament@duesaigues.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

 • Codi TAAD 016. Expedients de convocatòries de selecció de personal: Avaluació: Disposició: per a l’Administració local, conservació permanent de l’acta definitiva del tribunal qualificador i destrucció total de la resta de documentació un cop sigui ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal sempre que consti en els corresponents llibres de decrets o de la Junta de Govern Local.
 • Codi TAAD 082. Expedients de selecció directa de personal al servei de l’Administració pública. Resolució: conservació permanent de tot el conjunt de documents del procés de selecció del personal contractat.
 • Codi TAAD 083. Expedient de provisió de llocs de treball. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 084. Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals. Resolució: conservació permanent i destrucció de les proves i instàncies presentades en el procés de selecció.
 • Codi TAAD 137. Sol·licituds de treball. Resolució: destrucció total en el termini de dos anys.
 • Codi TAAD 977. Oferta d’ocupació pública. Avaluació: eliminació total. Termini: quatre anys.
 • Codi TAAD 1014 Designació de representants per participar en els tribunals de processos de selecció. Avaluació Disposició: eliminació total. Termini: quatre anys des de la fermesa del procés de selecció.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament feta, per l’Ajuntament.