Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Alta de l'abonament a una instal·lació esportiva municipal

Descripció

Aquest tràmit permet donar-se d’alta per gaudir d’una instal·lació esportiva municipal.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si s’escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Document acreditatiu de la titularitat del compte corrent per a la domiciliació bancària.

Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (opcional): Abonaments de temporada.
  Abonaments
  Tarifa Destinataris Import
  Abonament individual (persones de 0 a 5 anys)---Abonaments
  0,00€
  Tots els destinataris 0.0 €
  Abonament individual (persones de 6 a 12 anys)---Abonaments
  50,00€
  Tots els destinataris 50.0 €
  Abonament individual (persones de 13 a 64 anys)---Abonaments
  70,00€
  Tots els destinataris 70.0 €
  Abonament individual (persones de 65 anys i més)---Abonaments
  50,00€
  Tots els destinataris 50.0 €
  Abonament individual (persones amb discapacitat superior al 33% acreditada)---Abonaments
  50,00€
  Tots els destinataris 50.0 €
  Abonament individual (per a persona que pertany a família nombrosa o monoparental, degudament acreditada )---Abonaments
  50,00 €
  Tots els destinataris 50.0 €
 • Taxa (opcional): Abonaments de bany.
  Abonaments
  Tarifa Destinataris Import
  Abonaments de 15 banys (persones de 0 a 5 anys)---Abonaments
  0,00 €
  Tots els destinataris 0.0 €
  Abonaments de 15 banys (persones de més de 6 anys)---Abonaments
  24,00 €
  Tots els destinataris 24.0 €
  Abonaments de 30 banys (persones de 0 a 5 anys)---Abonaments
  0,00 €
  Tots els destinataris 0.0 €
  Abonaments de 30 banys (persones de més de 6 anys)---Abonaments
  38,00 €
  Tots els destinataris 38.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Serveis a la persona

Persona responsable: Secretari

Adreça: Plaça de la Vila, 1, 43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona

Telèfon: 977 870 227

Adreça electrònica: ajuntament@esplugadefrancoli.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Alta de l'abonament a una instal·lació esportiva
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Reglament regulador del servei.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

No hi ha resolució.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la piscina municipal, gestió de pistes esportives, pàdel, gestió de la biblioteca, gestió de l'escola música municipal.

Fer activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana i gestió de les inscripcions i gestió i realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions. Cessions d'espais per a entitats o usuaris dels equipament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Consentiment.
 • Missió complerta en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD): consentiment de la persona interessada.

*Article 6.1.e) del RGPD: compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

Adreça: Plaça de la Vila, 1, 43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona

Telèfon: 977 870 227

Adreça electrònica: ajuntament@esplugadefrancoli.cat

Delegat de protecció de dades: Segurdades S.L.

Adreça electrònica: dpo@segurdades.com

Telèfon: 902 360 842

Adreça: Carrer dels Castells, 6 Baixos, 43800 Valls, Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti un interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí està tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí

Adreça: Plaça de la Vila, 1, 43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona

Telèfon: 977 870 227

Adreça electrònica: ajuntament@esplugadefrancoli.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació, en particular:

 • Codi TAAD 292. Expedients de comandes de fons bibliogràfics. Resolució: destrucció total al cap de dos anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.