Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Descripció

Mitjançant la comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte i certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o la modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica (vegeu la columna corresponent al “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i el certificat tècnic acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, aquests es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/


Destinataris
 • Empreses.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).

Documentació que cal aportar

Documentació obligatòria.

 • Model normalitzat de comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat en un establiment amb projectes i certificat tècnics.
 • Acreditació de la representació (si escau).
 • Projecte tècnic, signat pel tècnic competent el qual ha d’incloure com a mínim una memòria explicativa, esquemes, càlculs i plànols. S'hi han de definir les característiques generals de l’activitat en un establiment i que justifiquen que compleixen la normativa.
 • Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat.

En determinats supòsits, cal aportar també:

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
 • Referència a llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic.
 • Referència a l’autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
 • Referència a l’expedient de llicència d’obres o de comunicació prèvia d’obres quan escaigui.

Més informació

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

La comunicació de les dades faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació i requerir al titular de l’activitat que aporti qualsevol document o informació que estigui obligat a tenir.

Si en la revisió del compliment dels requisits de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, es podrà iniciar un procediment d’esmena, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.


Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: M. Assumpció Canela Corbella

Adreça: Plaça Major, 1 – 43427 Llorac

Telèfon: 977 881 380

Adreça electrònica: ajuntament@llorac.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Comunicació d'activitat amb projecte i certificat
 Procediment: Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
/
Iniciar petició
Documentació que cal presentar Obligatori Requereix signatura? Tipus Document Descarregar
Acreditació de la representació Autorització de representació No No definit Annex
Altra documentació aportada Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Certificat del tècnic competent Certificat Pdf Normalitzat
Comunicació d'establiments comercials Comunicació prèvia No No definit Annex
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Declaració responsable No Pdf Normalitzat
Justificant de pagament Justificant No No definit Annex
Projecte tècnic signat per un tècnic competent Projecte No definit Annex
Comunicació d'inici o modificació substancial Comunicació prèvia Formulari Web
Desistiment Desistiment No Formulari Web
Renúncia Renúncia No Formulari Web

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.
 • Infraccions administratives.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Registres municipals d’activitats. Consultes i gestió i sancions de les activitats (amb incidència ambiental, establiments, espectacles, activitats recreatives, etc.). Habitatges d’ús turístic. Centres de culte. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

*Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

*Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

*Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

*Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Llorac
Adreça: Plaça Major, 1 – 43427 Llorac
Telèfon: 977 881 380
Correu electrònic: ajuntament@llorac.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Servei Assistència Municipal. Unitat de protecció de dades i Transparència
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 296 699
Adreça: C/ Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Llorac està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Llorac
Adreça: Plaça Major, 1 – 43427 Llorac
Telèfon: 977 881 380
Correu electrònic: ajuntament@llorac.cat

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 • Codi TAAD 063 Llicència d'activitats classificades. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 064 Llicència d'obertura d'establiments innocus. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 100 Expedient d'infraccions d'activitats molestes i indústries clandestines. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 101 Expedient d'infracció d'activitats recreatives. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 779 Expedients sancionadors per infraccions lleus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total .Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 780 Expedients sancionadors per infraccions greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 781 Expedients sancionadors per infraccions molt greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: conservació permanent.
 • Codi TAAD 863 Expedients d’inspecció i control en matèria d’activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de tres anys des de la finalització de l’expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en el cas que n’hi hagi.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.