Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Inscripció d'animals de companyia

Descripció

Aquest tràmit permet inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi en el registre censal d'animals de companyia.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació, dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal, la qual es farà mitjançant la implantació d'un microxip homologat, o un tatuatge a la pell per un mitjà que en garanteixi el caràcter indeleble.

A la placa identificativa hi han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que en sigui la propietària.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).
 • Cartilla veterinària.
 • Documentació d'identificació de l'animal, amb el sistema utilitzat d'identificació (microxip, tatuatge o ressenya completa).

Més informació

La inscripció de l'animal en el registre s'ha de fer en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, o de 30 dies des de la data d’adquisició.

Així mateix, és obligatori comunicar a l'Ajuntament, en un termini de 30 dies, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens municipal d'animals de companyia.


Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Adolf Pellejà Llebaria

Adreça: Carrer Marquès de Tamarit, 1 – 43736 El Molar

Telèfon: 977 825 127

Adreça electrònica: aj.molar@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Cens d'animals domèstics
 Procediment: Cens d'animals domèstics
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril que aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Decret 328/1998 de 24 de desembre pel qual es regula la identificació i el registre general d'animals de companyia.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Termini de resolució
No es contempla un termini de resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades
Dades tractades
 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió del cens d'animals de companyia per part de l'Ajuntament, autoritzacions de tinença d’animals.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal

*RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament

*Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament del Molar
Adreça: Carrer Marquès de Tamarit, 1 – 43736 El Molar
Telèfon: 977 825 127
Correu electrònic: aj.molar@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 296 699
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament del Molar està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament del Molar.
Adreça: Carrer Marquès de Tamarit, 1 – 43736 El Molar
Telèfon: 977 825 127
Correu electrònic: aj.molar@altanet.org

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre altres:

 • Codi TAAD 862 Expedients d’inscripció al cens municipal d’animals de companyia. Avaluació: disposició: destrucció total en el termini de quatre anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.