Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Descripció

Es tracta d'una comunicació que es fa a l'Administració, prèvia a l'obertura d'un establiment destinat a algun espectacle públic o activitat recreativa inclosa en el Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives (annex 1 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives), i sotmesa a règim de comunicació per aquest Reglament.

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

 • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
 • Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.
 • Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I del Decret 112/2010, d'1 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 • La modificació d'espectacles o activitats recreatives, no sotmeses a llicència o autorització.
 • Modificació, per increment o decrement, dels espectacles públics o de les activitats recreatives que es duen a terme en un establiment.
 • Canvi de les persones organitzadores i representants de l'establiment, espectacle o activitat.

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empresa.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
 • Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 • Presentar el pla d’autoprotecció d'acord amb l'art. 46 del Decret 112/2010.

Com es fa la petició
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d’instància.
 • Declaració del compliment del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Declaració responsable de disposar de pòlissa d'assegurances.
 • Projecte tècnic de l'activitat, que inclou memòria ambiental, i també documentació tècnica que permet verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Estudi d'impacte acústic.
 • Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, i rebut vigent.
 • Certificat de tècnic competent que acredita l'activitat s'ajusta a la documentació tècnica presentada i que es compleixen de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.
 • Fotocòpia de la Declaració Censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE.

Més informació

En cas de que s'hagin d'executar obres a l'establiment la sol·licitud de llicència d’obres o la comunicació prèvia d'obres s'haurà de tramitar amb caràcter previ a la sol·licitud d'aquest tràmit.

Un cop efectuada la comunicació i, si la verificació formal és favorable es pot iniciar l'activitat, sota l'exclusiva responsabilitat de titular.

No obstant això, quan d'acord amb alguna norma bàsica o sectorial (de protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d'abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials previs, no es pot iniciar l'activitat fins que el titular disposi de la totalitat de títols administratius habilitats.


Preu del servei
Aquest servei no té cost.

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria
Persona responsable: Cristina Antolín Villanueva
Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
Telèfon: 977 620 377
Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari /
/

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució
No hi ha resolució

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o/i electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.
 • Infraccions administratives.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Registre d’activitats. Registre d’activitats sanitàries. Consultes i gestió i sancions de les activitats (innòcues i baix risc, amb incidència ambiental, establiments, espectacles, activitats recreatives). Habitatges d’ús turístic. Centres de culte.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

*Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

*Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

*Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

*Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Montferri.
Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
Telèfon: 977 620 377
Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Cristina Antolín Villanueva
Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org
Telèfon: 977 620 377
Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Montferri està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Montferri.
Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
Telèfon: 977 620 377
Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.