Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Descripció

Aquest tràmit us permet, com a titulars d'una activitat que disposa de llicència ambiental, posar en coneixement de l’Ajuntament que procediu a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial:

 • La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que, en aplicació dels criteris que estableix l'article 59 de la LPCAA, tot i que té conseqüències previsibles per a les persones o per al medi ambient, no pot ésser qualificada de substancial.
 • La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que no té conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient.

D’activitat sotmesa a llicència ambiental:

 • La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
 • La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

Destinataris
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

S’ha de disposar d’una memòria relativa als vectors atmosfera, aigua, residus, accidents greus ... que es modifiquin i siguin objecte del canvi no substancial de l’establiment. A títol informatiu:

Atmosfera:

 • Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses).
 • Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.
 • El balanç dels contaminants per tal de justificar l’augment de les emissions totals de l’activitat i la metodologia de l’elaboració d’aquest balanç.

Aigua:

 • Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si s’escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.
 • Declaració d’abocament.
 • Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals.
 • Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR
 • Dipòsits controlats o mono-dipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s’incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores.

Residus:

En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus:

 • Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.
 • És necessari indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi LER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final.
 • És necessari indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (inclòs els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l’Autorització/Llicència ambiental inicial.

En el cas de tractar-se de canvis que afecten gestors de residus:

 • Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d’emmagatzematge dels residus abans de tractar...).
 • És necessari indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.
 • És necessari indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.

  Llum:

   • Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d’ús en horari de nit, si escau.

   Com es fa la petició
   • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits)

   Documentació que cal aportar
   • Model normalitzat d'instància.
   • Acreditació de la representació (si és el cas).
   • Memòria tècnica/projecte relativa als vectors ambientals que es modifiquin, o si aquest està visat o disponible electrònicament:
    • Identificador de projecte
    • Identificador del col·legiat (opcional)

   En determinats supòsits, cal aportar també:

   • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis.
   • Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
   • Pla de dejeccions ramaderes de l’explotació.
   • Referència a Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic.
   • Referència a l’autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
   • Referència a l’expedient llicència d’obres o de comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

   Més informació
   • La comunicació s'ha de presentar abans de realitzar la modificació no substancial.
   • Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.
   • Si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d’un mes, la modificació es pot dur a terme.
   • Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

   Preu del servei
   Aquest servei no té cost.

   Mitjans de pagament
   No especificat
   Informació de contacte
   Unitat prestadora del servei: Secretaria
   Persona responsable: Cristina Antolín Villanueva
   Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
   Telèfon: 977 620 377
   Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

   Tràmits

   Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
   Comunicació prèvia de modificació no substancial
    Procediment: COMUNICACIONS PRÈVIES DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D'UNA ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI AMBIENT
   /
   Iniciar petició

   Normativa, drets i deures

   Normativa aplicable
   • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
   • Ordenances municipals.

   Drets de l'usuari
   Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

   Si transcorre més d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.


   Deures de l'usuari
   Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

   Òrgan competent
   No Aplica

   Termini de resolució

   Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

   Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

   Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.


   Silenci administratiu
   Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació s'entén estimada

   Tractament de dades

   Dades tractades

   • NIF / DNI / Passaport / NIE.
   • Adreça postal i/o electrònica.
   • Telèfon.
   • Nom i cognoms.
   • Signatura.
   • Dades bancàries.
   • Assegurances.
   • Infraccions administratives.

   Amb quina finalitat recollim les teves dades?

   Registres municipals d’activitats. Consultes i gestió i sancions de les activitats (amb incidència ambiental, establiments, espectacles, activitats recreatives, etc.). Habitatges d’ús turístic. Centres de culte.

   No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

   Obligatorietat

   Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

   Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

   Base jurídica de l'activitat de tractament: 

   • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

   *RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

   *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

   *Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

   *Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

   *Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

   *Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

   La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

   Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

   Qui és el Responsable?

   Ajuntament de Montferri.
   Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
   Telèfon: 977 620 377
   Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

   Delegat de protecció de dades: Cristina Antolín Villanueva
   Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org
   Telèfon: 977 620 377
   Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri

   A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

   Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015.

   Transferències internacionals

   No es preveuen.

   Quins són els vostres drets?

   Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Montferri està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

   Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

   En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

   Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

   Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

   Com podeu exercir els drets?

   Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Montferri.
   Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
   Telèfon: 977 620 377
   Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

   o bé a través de:
   https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
   (APDCAT exercici Drets)

   Quines vies de reclamació hi ha?

   Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

   https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

   Termini de conservació de les dades

   Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

   • Codi TAAD 063 Llicència d'activitats classificades. Resolució: conservació permanent.
   • Codi TAAD 064 Llicència d'obertura d'establiments innocus. Resolució: conservació permanent.
   • Codi TAAD 100 Expedient d'infraccions d'activitats molestes i indústries clandestines. Resolució: conservació permanent.
   • Codi TAAD 101 Expedient d'infracció d'activitats recreatives. Resolució: conservació permanent.
   • Codi TAAD 779 Expedients sancionadors per infraccions lleus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total .Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
   • Codi TAAD 780 Expedients sancionadors per infraccions greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
   • Codi TAAD 781 Expedients sancionadors per infraccions molt greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: conservació permanent.
   • Codi TAAD 863 Expedients d’inspecció i control en matèria d’activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de tres anys des de la finalització de l’expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en el cas que n’hi hagi.

   Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

   Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

   Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.