Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

S'ha detectat una incidència aliena als nostres serveis, i en aquests moments no es poden tramitar les peticions de serveis. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre-ho.
El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Inscripció d'animals de companyia

Descripció
Aquest tràmit permet inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi en el registre censal d'animals de companyia.

Destinataris
 •   Ciutadania.

Requisits d'accés al servei
Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació, dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal, la qual serà mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat, o un tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.

A la placa identificativa ha de constar el nom de l'animal i les dades de la persona propietària o posseïdora de l'animal.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (Trobareu l’enllaç sota a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar

   Model normalitzat d'instància.
  • Acreditació de la representació (si és el cas).
  • Cartilla veterinària.
  • Documentació d'identificació de l'animal, amb el sistema utilitzat d'identificació (microxip o tatuatge o ressenya completa).

  Més informació

  La inscripció de l'animal en el registre s'ha de fer en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, o de 30 dies des de la data d’adquisició.

  Així mateix, és obligatori comunicar a l'Ajuntament, en un termini de 30 dies, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens municipal d'animals de companyia.


  Preu del servei
  Aquest servei no té cost.

  Mitjans de pagament
  No especificat
  Informació de contacte
  Unitat prestadora del servei: Secretaria
  Persona responsable: Cristina Antolín Villanueva
  Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
  Telèfon: 977 620 377
  Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

  Tràmits

  Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
  Cens d'animals domèstics
   Procediment: Cens d'animals domèstics
  /
  Iniciar petició

  Normativa, drets i deures

  Normativa aplicable
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d'abril que aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
  • Decret 328/1998 de 24 de desembre pel qual es regula la identificació i el registre general d'animals de companyia.

  Drets de l'usuari
  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

  Deures de l'usuari
  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

  Termini de resolució
  No es contempla un termini de resolució.

  Silenci administratiu
  No s'aplica silenci administratiu

  Tractament de dades
  Dades tractades
  • NIF / DNI / Passaport / NIE.
  • Adreça postal o electrònica.
  • Telèfon.
  • Nom i cognoms.
  • Signatura.

  Amb quina finalitat recollim les teves dades?

  Gestió del cens d'animals de companyia per part de l'Ajuntament, autoritzacions de tinença d’animals.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

  Obligatorietat

  Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  • Obligació legal

  *RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament

  *Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals

  La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

  Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

  Qui és el Responsable?

  Ajuntament de Montferri.
  Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
  Telèfon: 977 620 377
  Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

  Delegat de protecció de dades: Cristina Antolín Villanueva
  Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org
  Telèfon: 977 620 377
  Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri

  A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

  Departament de Medi Ambient i Habitatge. Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015.

  Transferències internacionals

  No es preveuen.

  Quins són els vostres drets?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Montferri està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

  En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

  Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

  Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

  Com podeu exercir els drets?

  Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Montferri.
  Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
  Telèfon: 977 620 377
  Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

  o bé a través de:
  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
  (APDCAT exercici Drets)

  Quines vies de reclamació hi ha?

  Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

  Termini de conservació de les dades

  Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre altres:

  • Codi TAAD 862 Expedients d’inscripció al cens municipal d’animals de companyia. Avaluació: disposició: destrucció total en el termini de quatre anys.

  Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

  Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

  Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.