Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Llicències i comunicacions prèvies d'habitatges d'ús turístic

Descripció

Mitjançant aquest tràmit el propietari d’un habitatge comunica a l’Ajuntament que serà destinat a ús turístic.

Els habitatges d'ús turístic són aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat.

Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.

Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula, així mateix han de ser cedits sencers i no se’n permet la cessió per estances.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la comunicació prèvia a l'Ajuntament, i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, que serà efectuada per l'Ajuntament.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empresa.

Requisits d'accés al servei

No es podrà tramitar la comunicació si:

 • No es disposa de la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge.
 • No s'és el titular de l’habitatge.

Com es fa la petició
 • Presencialment a l’Ajuntament

Documentació a aportar
 • Model normalitzat d’instància.
 • Acreditació de la representació (si és el cas).
 • Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge (no caducada) / Declaració de responsable assegurant que l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat i assegurant que l'habitatge reuneix les condicions referides en el Decret 159/2012 i que l'activitat es realitzarà d'acord amb el què disposa el referit Decret.

Més informació

Un cop efectuada la comunicació i, si la verificació formal és favorable, es pot iniciar l'activitat, sota l'exclusiva responsabilitat de titular.

No obstant això, quan d'acord amb alguna norma bàsica o sectorial (de protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d'abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials previs, no es pot iniciar l'activitat fins que el titular disposi de la totalitat de títols administratius habilitats.


Preu del servei
Aquest servei no té cost.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria
Persona responsable: Cristina Antolín Villanueva
Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
Telèfon: 977 620 377
Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

   • NIF / DNI / Passaport / NIE.
   • Adreça postal o/i electrònica.
   • Telèfon.
   • Nom i cognoms.
   • Signatura.
   • Dades bancàries.
   • Assegurances.
   • Infraccions administratives.

   Amb quina finalitat recollim les teves dades?

   Registre d’activitats. Registre d’activitats sanitàries. Consultes i gestió i sancions de les activitats (innòcues i baix risc, amb incidència ambiental, establiments, espectacles, activitats recreatives). Habitatges d’ús turístic. Centres de culte.

   No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

   Obligatorietat

   Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

   Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

   • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

   *RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

   *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

   *Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

   *Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

   *Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

   *Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

   La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

   Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

   Qui és el Responsable?

   Ajuntament de Montferri.
   Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
   Telèfon: 977 620 377
   Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

   Delegat de protecció de dades: Cristina Antolín Villanueva
   Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org
   Telèfon: 977 620 377
   Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri

   A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

   Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015.

   Transferències internacionals

   No es preveuen.

   Quins són els vostres drets?

   Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Montferri està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

   Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

   En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

   Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

   Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

   Com podeu exercir els drets?

   Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Montferri.
   Adreça: Carrer Major, 35 – 43812 Montferri
   Telèfon: 977 620 377
   Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org

   o bé a través de:
   https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
   (APDCAT exercici Drets)

   Quines vies de reclamació hi ha?

   Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

   https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

   Termini de conservació de les dades

   Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

   Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

   Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

   Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.