Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Descripció

El titular d'una activitat (que disposa d'una autorització vigent) comunica a l'ajuntament la transmissió del títol que l'habilita per exercir l'activitat.

Amb aquesta comunicació s'acredita la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de l'autorització prèvia vigent.


Destinataris
 • Empresa.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
 • El titular transmetent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació vigent.
 • En el cas de les activitats subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, no es poden transmetre les comunicacions prèvies, ni les llicències, ni les autoritzacions, ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, quan llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada, no s'hagi aixecat la mesura provisional, no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats o no s'hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la comissió de la infracció no afecta el propietari de l'establiment o el titular de la llicència o comunicació prèvia.
  Tampoc no es poden transmetre les comunicacions, ni les llicències, ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització.
 • En cas de transmissió d'una activitat econòmica innòcua, cal una nova declaració responsable d'activitat.
 • En el cas d'activitats incloses en la Llei 11/2009, es pot aportar, si se'n disposa, una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou, on es declara responsablement que les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits)

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Altra documentació (opcional).
 • Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat (en el cas d'activitats incloses en la Llei 11/2009).

En qualsevol cas, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 Llei 39/2015).

Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment l'exigeixi o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, les Administracions podran sol·licitar de manera motivada l'acarament de les còpies aportades per l'interessat, per al que podran requerir l'exhibició del document o de la informació original. (art. 28.5 Llei 39/2015).


Més informació

La presentació de la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l'Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

En cas d'actuar en representació s'haurà d'acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recurs, desistir d'accions i renunciar drets.


Preu del servei

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Secretaria

Persona responsable: M. Remei Nogués Pena

Adreça: Carrer Major, 88 – 43770 Móra la Nova

Telèfon: 977 400 347

Adreça electrònica: ajuntament@moralanova.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
 Procediment: CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS
/
Iniciar petició
Documentació que cal presentar Obligatori Requereix signatura? Tipus Document Descarregar
Acreditació de la representació Autorització de representació No No definit Annex
Altra documentació aportada Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat Declaració responsable No definit Pdf Normalitzat
Declaració responsable d'obertura d'activitat innòcua Declaració responsable No No definit Annex
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Declaració responsable No No definit Annex
Justificant de pagament Justificant No No definit Annex
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Comunicació prèvia No definit Formulari Web
Desistiment Desistiment No Formulari Web
Renúncia Renúncia No Formulari Web

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

No hi ha resolució.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Registres municipals d'activitats. Consultes i gestió i sancions de les activitats (amb incidència ambiental, establiments, espectacles, activitats recreatives, etc.). Habitatges d'ús turístic. Centres de culte.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Consentiment.
 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic
*Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats     
*Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives    
*Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica    
*Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya    
*Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte

La manca d'aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Móra la Nova

Adreça: Carrer Major, 88 – 43770 Móra la Nova

Telèfon: 977 400 347

Adreça electrònica: ajuntament@moralanova.cat

Delegat de protecció de dades: Segurdades, SL

Adreça electrònica: dpo@moralanova.cat

Telèfon: 902 360 842

Adreça: Carrer dels Castells, 6 - 43800 Valls

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Móra la Nova està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies previstes a l'art. 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d'un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Móra la Nova

Adreça: Carrer Major, 88 – 43770 Móra la Nova

Telèfon: 977 400 347

Adreça electrònica: ajuntament@moralanova.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 063 Llicència d'activitats classificades. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 064 Llicència d'obertura d'establiments innocus. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 100 Expedient d'infraccions d'activitats molestes i indústries clandestines. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 101 Expedient d'infracció d'activitats recreatives. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 779 Expedients sancionadors per infraccions lleus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys des de la finalització de l'expedient.
 • Codi TAAD 780 Expedients sancionadors per infraccions greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys des de la finalització de l'expedient.
 • Codi TAAD 781 Expedients sancionadors per infraccions molt greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: conservació permanent.
 • Codi TAAD 863 Expedients d'inspecció i control en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de tres anys des de la finalització de l'expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en el cas que n'hi hagi.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l'Ajuntament.