Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Llicència de contragual

Descripció

Aquest procediment permet sol·licitar la llicència de contragual per a l'entrada i sortida de vehicles privats als edificis, ús restringit de la via pública (vorera), així com, si és necessari, la realització d’obres d’adequació de la via pública.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits).
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud, que conté una declaració de responsable, una acreditació i una justificació de la propietat o del dret d’ús del bé.
 • Fotografia de la vorera d'accés al local o l'obra. En cas que hi hagi elements d’urbanització afectats s’hauran de veure.
 • Autoliquidació de la taxa en els termes que disposa la corresponent ordenança fiscal, si escau.

Si cal fer obres d’adequació de la via pública:

 • Pressupost de l’obra d’adaptació de la vorera.
 • Liquidació de la taxa i impost (ICIO).

Més informació

S’estableix l’exempció de pagament de la quota tributària, en la modalitat A) Tarifa Primera de l’article 7, als titulars que ho sol·licitin i reuneixen la condició de minusvalidesa per mobilitat reduïda en grau igual o superior al 33%.

Quan l’amplada del Gual concedit, no es consideri suficient per fer amb comoditat les maniobres d’entrada i sortida del vehicle o vehicles a la via pública, es podrà sol·licitar un contragual, que comportarà la reserva d’espai addicional al costat contrari de la via pública davant del gual. El càlcul de la taxa es realitzarà aplicant un coeficient multiplicador de 2,00 a les tarifes A) i/o B) que correspongui.

Quan s’iniciï l’ocupació en el primer semestre de l’any, en cas de tarifes anuals, s’ha d’abonar, en concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l’inici de l’ocupació té lloc en el segons semestre de l’exercici, s’ha de liquidar la meitat de la quota anual.


Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (obligatòria): Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
  Tarifa A segons obertura
  Tarifa Destinataris Import
  Fins a 3,00 m---Tarifa A segons obertura
  Tarifa A segons obertura Tarifa aplicable: Article 7, apartats A, B i C.
  Tots els destinataris 70.0 €
  Més de 3,00 m fins a 6m.---Tarifa A segons obertura
  Tarifa A segons obertura Tarifa aplicable: Article 7, apartats A, B i C.
  Tots els destinataris 140.0 €
  Tarifa B Entrada a garatges o locals que no tinguin el caire privat per guardar vehicles, amb possibilitat de reparacions, prestació de serveis de manteniment o fer provisió de carburants
  Tarifa Destinataris Import
  Places aparcament fins a 5 vehicles.---Tarifa B Entrada a garatges o locals que no tinguin el caire privat per guardar vehicles, amb possibilitat de reparacions, prestació de serveis de manteniment o fer provisió de carburants
  Tarifa B Tarifa aplicable: Article 7, apartats A, B i C.
  Tots els destinataris 80.0 €
  Places aparcament de 6 a 10 vehicles.---Tarifa B Entrada a garatges o locals que no tinguin el caire privat per guardar vehicles, amb possibilitat de reparacions, prestació de serveis de manteniment o fer provisió de carburants
  Tarifa B Tarifa aplicable: Article 7, apartats A, B i C.
  Tots els destinataris 160.0 €
  Places aparcament de 11 a 15 vehicles.---Tarifa B Entrada a garatges o locals que no tinguin el caire privat per guardar vehicles, amb possibilitat de reparacions, prestació de serveis de manteniment o fer provisió de carburants
  Tarifa B Tarifa aplicable: Article 7, apartats A, B i C.
  Tots els destinataris 240.0 €
  Places aparcament de més de 16 vehicles.---Tarifa B Entrada a garatges o locals que no tinguin el caire privat per guardar vehicles, amb possibilitat de reparacions, prestació de serveis de manteniment o fer provisió de carburants
  Tarifa B Tarifa aplicable: Article 7, apartats A, B i C.
  Tots els destinataris 320.0 €
  Tarifa D
  Tarifa Destinataris Import
  Tarifa D Concessió llicència de GUAL, amb placa inclosa---Tarifa D
  35,00 € Article 7, apartats A, B i C
  Tots els destinataris 35.0 €
  Tarifa E
  Tarifa Destinataris Import
  Tarifa E Lliurament d’una placa nova de GUAL per deteriorament o altres circumstàncies---Tarifa E
  15,00 € Article 7, apartats E.
  Tots els destinataris 15.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Tresoreria

Persona responsable: Xavier Algueró Camas

Adreça: Carrer Major, 88 – 43770 Móra la Nova

Telèfon: 977 400 347

Adreça electrònica: ajuntament@moralanova.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Llicència de contraguals
 Procediment: Llicència de contragual
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Dos mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió de les llicències per ús privatiu o especial de la via pública. Guals. Sancions.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

* Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Móra la Nova
Adreça: carrer Major, 88 – 43770 Móra la Nova
Telèfon: 977 400 347
Correu electrònic: ajuntament@moralanova.cat

Delegat de protecció de dades: Segurdades, SL
Correu electrònic: dpo@moralanova.cat
Telèfon: 902360842
Adreça: carrer dels Castell, 6 - 43800 Valls

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Portal transparència d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Móra la Nova està tractant dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Móra la Nova
Adreça: carrer Major, 88 – 43770 Móra la Nova
Telèfon: 977 400 347
Correu electrònic: ajuntament@moralanova.cat

o bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 293 Expedients de llicències d’ús comú especial de béns de domini públic. Avaluació: disposició: destrucció total en el termini de quatre anys a partir de la data d’atorgament de la llicència.
 • Codi TAAD 294 Expedients de sanció per ocupació de la via pública. Resolució: destrucció total als cinc anys.
 • Codi TAAD 526 Registre d’immobilitzacions de vehicles. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 398 Expedients de llicències d’ús privatiu sobre béns de domini públic. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: tres anys des de la finalització de la vigència de la llicència, sempre que hagin transcorregut quatre anys des del seu atorgament.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.