Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Ajut a les unitats familiars del municipi, escombraries

Descripció

Ajut a les unitats familiars del municipi de Móra la Nova 2023, amb càrrec al pressupost 2024, escombraries.


Destinataris
  • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Poden optar a l'obtenció dels ajuts cadascuna de les unitats familiars, que:

  • El cap de la qual estigui empadronat a Móra la Nova, amb residència habitual i efectiva a l'habitatge que consti com a domicili d'empadronament en el padró d'habitants i sigui subjecte passiu de la taxa de recollida, transport i tractament d'escombraries per aquest habitatge.
  • No siguin deutores per cap concepte de l'Ajuntament de Móra la Nova,
  • No siguin deutores de l'AEAT.
  • No siguin deutores de la Seguretat Social.

Tindran dret a la part proporcional de l'ajut, aquelles unitats familiars empadronades durant l'any objecte de l’ajut i que ha 31 de desembre compleixin els requisits de l'apartat anterior.

Queden exclosos expressament d'aquest ajuts les persones jurídiques i les persones físiques subjectes passius de la taxa de recollida d'escombraries per immobles d'ús diferent al d'habitatge o pels habitatges que no siguin la seva residència efectiva o habitual, conforme al que es disposa en el paràgraf anterior.

Els llogaters es beneficiaran igualment d'aquest ajut, si compleixen el requisit d'empadronament i acrediten el pagament del rebut de la taxa de recollida, transport i tractament d'escombraries de l'habitatge. En aquest cas, el titular (o propietari de l'habitatge) del rebut de la taxa de recollida, transport i tractament d'escombraries de l'habitatge no tindrà dret a la subvenció del pis llogat.


Com es fa la petició
  • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
  • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar

La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació del model normalitzat de sol·licitud que inclogui:

  1. Declaració responsable acreditativa del pagament de la taxa per la recollida, transport i tractament d’escombraries de l’exercici objecte de l'ajut.
  2. Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l'AEAT i de la Seguretat Social, autoritzant a l'Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l'AEAT i de la Seguretat Social.
  3. Si s'escau, com a llogater de l'habitatge, rebut del pagament de les escombraries del 2023 al propietari de l'habitatge.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable:  Josep Maria Piñol Jurado

Adreça: Carrer Major, 88 – 43770 Móra la Nova

Telèfon: 977 400 347

Adreça electrònica: ajuntament@moralanova.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Ajut a les unitats familiars del municipi, escombraries /
Documentació que cal presentar Obligatori Requereix signatura? Tipus Document Descarregar
Acreditació de la representació Autorització de representació No No definit Pdf Normalitzat
Altra documentació aportada Altra documentació sense classificar No No definit Annex
Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries de l'AEAT Certificat No No definit Annex
Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries de la Seguretat Social Certificat No No definit Annex
Rebut de pagament de la taxa de les escombraries al propietari Rebut No No definit Annex
Desistiment Desistiment No Formulari Web
Renúncia Renúncia No Formulari Web
Sol·licitud d'ajut a les unitats familiars del municipi, escombraries Sol·licitud Formulari Web

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable

Drets de l'usuari

Els establerts a les bases de la convocatòria d'ajuts.


Deures de l'usuari

Els establerts a les bases de la convocatòria d'ajuts.


Òrgan competent
Junta de Govern

Termini de resolució

L'establert a les bases de la convocatòria d'ajuts.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Responsable: El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és l'Ajuntament de Móra la Nova.

Finalitat: La gestió de les subvencions que gestiona l'Ajuntament. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.  

Legitimació: Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e del RGPD, i d’acord a la llei 38/2003, general de subvencions.

Obligatorietat de facilitat les dades: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Verificació de dades: Aquest ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la LOPDGDD.

Comunicació dades: Es podran cedir o transferir les dades facilitades a altres administracions per donar compliment a l’objectiu d’aquesta finalitat.

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui els interessos, els drets i llibertats de l’interessat.

Transferències internacionals: No es preveuen.

Drets: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació, oposició al seu tractament i, si s’escau, el de portabilitat.

D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada es pot oposar, en qualsevol moment, que l'Ajuntament tracti les seves dades, consulti  o reculli els documents que es troben en poder de l'Ajuntament, o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. 

Els motius pels quals es pot oposar són els relacionats amb la seva situació individual quan el tractament es derivi de l'acompliment d'una missió per interès públic o en l'exercici de poders públics. En aquest cas, es deixaran de tractar aquestes dades excepte que l'Ajuntament acrediti motius legítims que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de la persona interessada.

Exercici dels drets:  Aquests drets es poden exercir adreçant-vos als serveis municipals. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades: 6 anys des de l’enviament de la documentació a la Sindicatura de Comptes.