Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Instància genèrica

Descripció
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Destinataris
 • A la ciutadania.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits)
 • Presencialment a les oficines de l'ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d'instància

Preu del servei
Aquest servei no té cost.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria
Persona responsable: Luis Martín Montull
Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Instància genèrica
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Termini de resolució

Tres mesos.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Altres tipus de dades.

Categories especials de dades:

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Atorgament de poders, registre d’apoderaments, tramitar les reclamacions de responsabilitat patrimonial, responsabilitat civil, resolució de recursos en general, requeriments per danys a propietats municipals, expedients sancionadors procediment general.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.

*RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic.

*Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de La Palma d'Ebre
Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència municipal de la Diputació de Tarragona.
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 29 66 99
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43002 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Asseguradores.

 • Als Jutjats que correspongui.

 • Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui els interessos, els drets i llibertats de l’interessat.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de la Palma d'Ebre està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de La Palma d'Ebre
Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 351 Expedients de sol·licitus d'indemnitzacions per responsabilitat patrimonial i civil. Avaluació Disposició: destrucció total dels expedients llevat dels que tenen una rellevància social que són de conservació permanent. Termini sis anys a partir de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.
 • Codi TAAD 441 Expedients de comunicats d’accidents de circulació de vehicles municipals: Resolució: destrucció total en un termini de dos anys.
 • Codi TAAD 517 Expedients de procediments sancionadors abreujats. Resolució: destrucció total en un termini de 5 anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Codi TAAD 776 Expedients sancionadors per infraccions lleus de procediment general: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 777 Expedients sancionadors per infraccions greus de procediment general. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 778 Expedients sancionadors per infraccions molt greus de procediment general. Avaluació: Disposició: conservació permanent.
 • Codi TAAD 864 Expedients d’inspecció i control de procediment general. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de tres anys des de la finalització de l’expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en cas que n’hi hagi.
 • Codi TAAD 094 Danys al mobiliari urbà municipal: Resolució: conservació de la sèrie sis anys des del tancament de l'expedient. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d'un mostreig cronològic, pel qual es conservaran els anys acabats en 0 i 5 fins a 1980. De l'any 1981 en endavant es conservaran els anys acabats en 1 i 6.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques , organitzatives i de seguretat es troben recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, realitzat per l’Ajuntament.