Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat

Descripció

Aquest procediment permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Hi ha tres modalitats:

 • Targeta d’aparcament per a persones amb disminució quan la persona titular de la targeta sigui conductor/a:

- Persones de més de 18 anys que superin el barem de mobilitat reduïda i tinguin permís de conduir.

 • Targeta d’aparcament per a persones amb disminució quan la persona titular de la targeta no és conductor/a:

- Persones de més de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

- Infants de menys de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles pe a les seves funcions vitals de manera continuada.

- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o mor a 10 graus.

 • Targeta d’aparcament preferent per al transport col·lectiu:

- Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

La targeta és personal i intransferible, i dona dret a aturar o estacionar el vehicle que transporta el titular de la targeta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Cal trobar-se en un dels tres supòsits següents:

 • Conductor/a:

- Tenir més de 18 anys.

- Tenir el permís de conduir.

- Tenir el certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat referent al barem fixat a l'annex 3 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de disminució (on es determini l'existència de dificultats per a utilitzar el transport públic col·lectiu o bé dificultats de mobilitat) o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, és a dir, persones que tinguin agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o inferior a 10 graus.

 • No conductor/a:

- Persones de més de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

- Infants de menys de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o inferior a 10 graus.

- S'atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de 3 anys.

 • Transport col·lectiu:

- Cal ser persona física o jurídica titular de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

- Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà la Generalitat de Catalunya.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).
 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta.
 • Acreditació que supera el barem de mobilitat.

En el cas que la persona amb discapacitat pugui conduir, cal aportar com a documentació complementària:

 • Permís de conducció.

En el cas que es demani la targeta d'aparcament de transport col·lectiu cal aportar com a documentació complementària:

 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Permís de circulació del vehicle.

Més informació

La targeta caduca al cap de 10 anys, excepte en el cas que el certificat de disminució sigui provisional. En aquest cas la data de caducitat de la targeta serà la mateixa que la de la revisió de la disminució.


Preu del servei
Aquest servei no té cost associat.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Sara Alcoverro Rel

Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre

Telèfon: 977 819 064

Adreça electrònica: ajuntament@palmadebre.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Targeta d'aparcament per persona amb discapacitat
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
 • Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Tres mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades econòmiques.
 • Dades bancàries.

Categories especials de dades:

Salut (persones amb discapacitat).

 • Legitimació:

*Article 9.2.g) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per raons d’interès públic.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

*Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.

*Llei 38/2003, general de subvencions.

*Reial decret 577/2011, de 20 d’abril, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

*Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de la Palma d'Ebre

Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre

Telèfon: 977 819 064

Adreça electrònica: ajuntament@palmadebre.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

La comunicació de dades es farà conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, quan escaigui.

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de la Palma d'Ebre està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Palma d'Ebre

Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre

Telèfon: 977 819 064

Adreça electrònica: ajuntament@palmadebre.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.