Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Queixes

Descripció
Aquest servei permet presentar al vostre ajuntament les queixes referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, escombraries, entre d'altres.

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
No cal complir cap requisit específic.

Com es fa la petició
 • Electrònicament ( trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l'ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d'instància.
 • Acreditació de la representació (si és el cas).

Preu del servei
Aquest servei no té cost.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria
Persona responsable: Sara Alcoverro Rel
Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Queixes
 Procediment: Queixes
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el reglament d'actuació i funcionament del sector públic pels mitjans electrònics.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Tres mesos.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestionar la seva sol·licitud de queixes, propostes i suggeriments.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.
 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

* Article 6.1.c) RGPD: Obligació legal.

*Article 6.1.e) RGPD: compliment d'una missió d'interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

*Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

*Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de La Palma d'Ebre
Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència municipal de la Diputació de Tarragona.
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 29 66 99
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43002 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui els interessos, els drets i llibertats de l’interessat.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de La Palma d'Ebre està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de La Palma d'Ebre
Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 37 Sol·licituds d’informació de caràcter general. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de dos anys.
 • Codi TAAD 175 Queixes i peticions. Recollida de signatures. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 539 Expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania. Avaluació: Disposició: conservació permanent de les queixes instades per entitats públiques i privades sense ànim de lucre i destrucció total de la resta de les queixes en el termini de dos anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques , organitzatives i de seguretat es troben recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, realitzat per l’Ajuntament.