Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud d'ús d'equipaments i béns municipals de manera temporal

Descripció

Aquest servei permet sol·licitar l'autorització de l’ús de béns mobles i immobles municipals, de domini públic, per a l’exercici d’activitats culturals, de lleure i recreatives que es celebrin en el municipi.

En cap cas la utilització del béns comportarà transformació.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empresa.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
No cal complir cap requisit específic.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d'instància.
 • Acreditació de la representació (si és el cas).

Més informació

Segons l’Article 7- Exempcions de l’Ordenança fiscal 5.14. Taxa per la utilització i prestació de serveis en béns de titularitat municipal, estaran exemptes de pagament de la present taxa les entitats sense ànim de lucre.


Preu del servei

Ordenança

Modificació de l'Ordenança Fiscal número 5.14. Taxa per la utilització i prestació de serveis en béns de titularitat municipal.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20140626&anyp=2014&num=06779&v=i

  • Tarifa aplicable:
   • Article 4. Tarifes  
 • Taxa (obligatòria): Taxa per la utilització i prestació de serveis en béns de titularitat municipal..
  Tarifa Destinataris Import
  Edifici Ajuntament---
  50,00 eur
  Tots els destinataris 50.0 €
  Església romànica---
  100,00 eur
  Tots els destinataris 100.0 €
  Casa Mateu Escolà---
  150,00 eur
  Tots els destinataris 150.0 €
  Centre Cultural---
  50,00 eur
  Tots els destinataris 50.0 €
  Centre d'entitats---
  50,00 eur
  Tots els destinataris 50.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria
Persona responsable: Sara Alcoverro Rel
Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Utilització d'equipaments i béns municipals
 Procediment: Utilització d'equipaments i béns municipals, i ocupació temporal de la via pública
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens locals.
 • Reglament o Ordenança de l'ens local reguladora de l'ús.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Dos mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.
 • Transaccions financeres.
 • Propietats.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió del patrimoni de l'Ajuntament (béns patrimonials i de domini públic): adquisicions, ús, lloguers, alienacions, defensa, alteracions qualificació i permutes.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1 e) Compliment d'una missió d'interès públic o exercici de poders públics.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

*Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de La Palma d'Ebre
Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència municipal de la Diputació de Tarragona.
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 29 66 99
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43002 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui els interessos, els drets i llibertats de l’interessat.

Portal transparència d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de La Palma d'Ebre està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de La Palma d'Ebre
Adreça: Carrer Major, 11 – 43370 La Palma d'Ebre
Telèfon: 977 819 064
Correu electrònic: ajuntament@palmadebre.cat

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 044 Alteració de la qualificació jurídica de béns/desafectació de béns. Resolució: eliminació total, sempre que les alteracions constin a l'Inventari general de béns i no s'hagin produït al·legacions en el tràmit d'informació pública.
 • Codi TAAD 045 Adquisició de béns immobles per successió intestada. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 046 Adquisició de béns immobles per cessió obligatòria: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 047 Adquisició de béns immobles per successió administrativa. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 048 Adquisició de béns immobles a títol lucratiu: Resolució: conservació permanent
 • Codi TAAD 049 Adquisició de béns immobles per successió testada. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 050 Adquisició de béns immobles per cessió interadministrativa: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 051 Expedients d’expropiació forçosa: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 052 Adquisició de béns immobles per recuperació d'ofici de béns. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 053 Adquisició de béns immobles per desnonament administratiu. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 054 Alienació de béns immobles per permutes. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 055 Cessió d'ús de béns immobles per concessió o arrendament: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 056 Partió i atermenament de béns: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 094 Danys al mobiliari urbà municipal: Resolució: conservació de la sèrie sis anys des del tancament de l'expedient. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d'un mostreig cronològic, pel qual es conservaran els anys acabats en 0 i 5 fins a 1980. De l'any 1981 en endavant es conservaran els anys acabats en 1 i 6.
 • Codi TAAD 095 Cessió gratuïta de béns: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 096 Adquisició de béns immobles per compra-venda: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 097 Venda de béns immobles: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 098 Adquisició de béns per prescripció: Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 441 Recollir la documentació generada pels accidents de circulació que els vehicles municipals pateixen en l’exercici de la seva activitat. Resolució: Destrucció total en un termini de dos anys.
Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques , organitzatives i de seguretat es troben recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, realitzat per l’Ajuntament.