Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

Alta del subministrament d'aigua

Descripció
Aquest servei és per sol·licitar l’alta del subministrament d’aigua potable per a una instal·lació o establiment. 

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empresa.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
Els recollits en l’Ordenança reguladora municipal, si s’escau.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació a aportar

Model normalitzat d’instància.

En el cas d’un habitatge:

 • Còpia de l’últim rebut de l’IBI. En el cas que el titular del rebut de l’IBI no correspongui amb el titular que sol·licita el servei d'alta de subministrament.
 • Número de compte corrent.
 • Pagament de la taxa corresponent, si escau.
 • Cèdula d’habitabilitat.

Alta del servei per nova edificació:

 • Còpia de l’escriptura.
 • Alta d’edificació del cadastre (model 901).
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Butlletí instal·lador.
 • Esquema de la instal·lació.
 • Número de compte, per a la domiciliació bancària.
 • Pagament de la taxa corresponent.

Alta comercial:

 • Còpia de l’últim rebut de l’IBI. En el cas que el titular del rebut de l’IBI no correspongui amb el titular que sol·licita el servei d'alta de subministrament.
 • Número de compte corrent.
 • Pagament de la taxa corresponent, si escau.
 • Alta IAE, si escau.
 • Butlletí de l'instal·lador, si escau.

Alta del subministrament d'aigua per ús industrial:

 • Plànol de situació de la finca
 • Número de compte corrent.
 • Pagament de la taxa corresponent, si escau.
 • Alta IAE, si escau.
 • Butlletí de l'instal·lador, si escau.

En tots els supòsits l’autorització administrativa si el sol·licitant no és el propietari.


Més informacióPreu del servei

Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20131204&anyp=2013&num=12853&v=i

  • Tarifa aplicable
   • Article 6. Tarifa segona: Conservació, connexió i altres. 
 • Ordenança: Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
 • Taxa (obligatòria): Connexió del servei de l'aigua..
  Tarifa Obligatòria? Destinataris Import
  Drets de connexió.
  Obligatòria per donar-se d'alta d'aquest servei.
  Si Tots els destinataris 150.0 €
  Comptador
  Obligatòria per donar-se d'alta d'aquest servei.
  Si Tots els destinataris 40.0 €
  Portella
  Obligatòria per donar-se d'alta d'aquest servei.
  Si Tots els destinataris 20.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit i dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Serveis al territori
Persona responsable: Sílvia Pomés Roset
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Alta del subministrament d'aigua
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.   
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució
No es contempla termini de resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió del servei municipal de subministrament d'aigua potable. Pous.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Servei Assistència Municipal. Unitat de protecció de dades i Transparència
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 258 601
Adreça:  C/ Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Solament es faran cessions de dades si hi ha alguna de les legitimacions de l’article 6 del RGPD.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Les Piles  està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la peresona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.