Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

Gestions sobre drets funeraris

Descripció
Aquest procediment permet atorgar o denegar les sol·licituds de concessió de drets funeraris al cementiri municipal.

Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei
Els recollits en l’Ordenança reguladora municipal, si s’escau.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació a aportar
 • Model normalitzat d’instància.
 • Certificat mèdic de defunció.

Més informació
Preu del servei
Aquest servei no té cost.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria
Persona responsable: Sílvia Pomés Roset
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Gestions sobre drets funeraris
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Fiscal i de règim local de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
 • Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals, si s’escau.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Ordenança reguladora del servei funerari (o denominació equivalent).
 • Ordenança fiscal per a la utilització privativa del domini públic (o denominació equivalent), si s’escau.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
President/Alcalde

Termini de resolució
Dos mesos.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Concessions.
 • Donacions.
 • Drets hereditaris.
 • Data defunció.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió de la titularitat de les sepultures, enterraments, exhumacions, trasllats.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

*Llei 49/1978, de 3 de novembre, d’enterraments a cementiris municipals.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Servei Assistència Municipal. Unitat de protecció de dades i Transparència
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 258 601
Adreça:  C/ Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Les Piles està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
o bé a través de:
  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

 (APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 • Codi TAAD 426 Expedients de gestió de drets funeraris sobre sepultures. Resolució: Disposició: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient, sempre que les dades hagin estat transcrites al registre de sepultures i parcel·les.
 • Codi TAAD 427 Expedients d’inhumació o incineració de cadàvers. Resolució: Disposició: destrucció total en el termini de quatre anys des de la finalització de l’expedient, sempre que les dades hagin estat transcrites al registre d’inhumacions i d’incineracions, segons correspongui.
 • Codi TAAD 431 Expedients d’autorització d’exhumació de cadàvers pel trasllat de sepultura o incineració sense la presència de la família. Resolució: Destrucció total en el termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 433 Expedients de contractació de serveis funeraris. Resolució: Destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 434 Llibre de registre general de sepultures i parcel·les. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 435 Llibre de registre d’inhumacions de cadàvers. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 436 Llibre de registre d’incineracions de cadàvers. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 437 Llibre de registre d’exhumacions i trasllats de cadàvers. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 438 Llibre de registre de concessions temporals de sepultures. Resolució: conservació permanent.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.