Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

Comunicació prèvia d'obres

Descripció
Mitjançant aquest servei la persona interessada posa en coneixement de l’Administració la realització de construccions i instal·lacions de nova planta, i obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la normativa aplicable, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
Els recollits en l’Ordenança reguladora municipal, si s’escau.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits)
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació a aportar
 • Model normalitzat d’instància
 • Acreditació de la representació (si és el cas).
 • Memòria de les obres en les quals es deixi constància com a mínim:
 • Descripció i justificació de les obres que pretén executar.
 • Identificació amb precisió de la finca afectada per les obres.
 • Representació gràfica de les obres que per les seves característiques ho requereixin.
 • Pressupost de les obres.
 • Acreditació del pagament de les taxes i tributs corresponents.
 • Altra documentació establerta a l’ordenança reguladora.

Més informació

Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter, els actes següents:

 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d’un projecte tècnic.
 • La primera utilització i ocupació dels edificis.
 • El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d’un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

Preu del servei

ICIO 4% del pressupost.

Ordenança

Ordenança reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. https://www.diputaciodetarragona.cat/bop/pdf/2010/20101120.pdf#2010/15630

  • Tarifa aplicable
   • Article 1. 

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit i dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Serveis al territori

Persona responsable: Sílvia Pomés Roset

Adreça: Carrer Major, 23 - 43428 Les Piles

Telèfon: 977 881 088

Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Comunicació prèvia d'obres
 Procediment: COMUNICACIONS PRÈVIES PER A CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA, I LES OBRES D'AMPLIACIÓ, REFORMA, MODIFICACIÓ, REHABILITACIÓ O DEMOLICIÓ D'AQUELLES EXISTENTS QUE NO REQUEREIXEN L'ELABORACIÓ D'UN PROJECTE TÈCNIC
 Descripció:

Comunicacions prèvies per a construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'amplació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició d'aquelles existents que no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 • Reglament de protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
 • Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Propietats.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Tramitació de les llicències o comunicacions en matèria urbanística (obres, usos, primeres ocupacions, murs i tanques; segregacions...).

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*DL 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Les Piles

Adreça: Carrer Major, 23 - 43428 Les Piles

Telèfon: 977 881 088

Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Servei Assistència Municipal. Unitat de protecció de dades i Transparència

Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 258 601

Adreça:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Portal transparència d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No es preveuen

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Les Piles està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Les Piles

Adreça: Carrer Major, 23 - 43428 Les Piles

Telèfon: 977 881 088

Adreça electrònica: aj.piles@lespiles.cat

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 066 Llicència d'obra menor. Resolució: eliminació al cap de deu anys de la concessió de la llicència i conservació de les intervencions realitzades en edificis protegits o catalogats.
 • Codi TAAD 067 Expedients de llicències d'obres majors. Resolució: conservació permanent. Destrucció als tres mesos del tancament de l'expedient del Pla de Seguretat i Salut i substitució a l'expedient per un certificat on consti si es tractava d’un Projecte o d’un Estudi i el nom i els cognoms de la persona tècnica que n'és l'autora.
 • Codi TAAD 079 Expedients certificats urbanístics. Resolució: Destrucció total a l'any.
 • Codi TAAD 104 Expedient de parcel·lació urbanística. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 114 Expedients de sol·licitud de tanques o fitons. Resolució: destrucció total passats cinc anys.
 • Codi TAAD 293 Expedients de llicències d'ús comú especial de béns de domini públic. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys a partir de la data d'atorgament de la llicència.
 • Codi TAAD 432 Expedients de permisos d’obres i instal·lacions d'elements ornamentals a les sepultures. Resolució: conservació permanent. Destrucció total en un termini de deu anys dels expedients referits a nínxols.
 • Res. 922. Comunicació prèvia d’obres a particulars. Avaluació. Destrucció total: 6 anys.

Enllaç a la informació http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció de les mesures tècniques i organitzatives

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s'adrecen a garantir, de forma particular: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.