Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

Certificat d'empadronament

Descripció
Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat que acrediti fefaentment l’empadronament de residència a un domicili, tal i com consta actualment al Padró Municipal d’Habitants Vigent.

Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei
Els recollits en l’Ordenança reguladora municipal, si s’escau.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació a aportar
 • Model normalitzat d’instància
 • Documentació d'identitat personal de la persona que ho sol·licita:

En el cas que no faci la sol·licitud la persona o persones interessades, cal aportar autorització d'aquesta o d'aquestes.


Preu del servei
Aquest servei no té cost.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Serveis a les persones
Persona responsable: Sílvia Pomés Roset
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Certificat d'empadronament
 Procediment: Registre de certificats / Certificats
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, per la que es publica la resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'INE i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Real Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Termini de resolució
No es contempla un termini de resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • Nom i cognoms.
 • Sexe.
 • Domicili habitual.
 • Nacionalitat.
 • Lloc i data de naixement.
 • Número de document nacional d'identitat o, tractant-se d'estrangers:

– Número de la targeta de residència en vigor, expedida per les autoritats espanyoles, o en defecte d'això, número del document acreditatiu de la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, d'altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o d'Estats als quals, en virtut d'un conveni internacional s'estengui el règim jurídic previst per als ciutadans dels Estats esmentats.

– Número d'identificació d'estranger que consti en document, en vigor, expedit per les autoritats espanyoles o, en defecte d'això, per no ser titulars d'aquests, el número del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència, tractant-se de ciutadans nacionals d'Estats no compresos en l'incís anterior d'aquest paràgraf, tret que, per virtut de Tractat o Acord Internacional, gaudeixin d'un règim específic d'exempció de visat en matèria de petit trànsit fronterer amb el municipi en el qual es pretengui l'empadronament, i en aquest cas, s'exigirà el corresponent visat.

 • Certificat o títol escolar o acadèmic que es posseeixi.
 • Quan altres dades puguin ser necessaris per a l'elaboració del Cens Electoral, sempre que es garanteixi el respecte als drets fonamentals reconeguts en la Constitució.
 • Telèfon.
 • Les dades personals del representant a efectes padronals.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió del padró municipal d'habitants segons les finalitats establertes a la Llei reguladora de les Bases de règim local i resta de la normativa local aplicable. Usos també amb fins històrics, estadístics i científics

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.

* RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

*Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Servei Assistència Municipal. Unitat de protecció de dades i Transparència
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 258 601
Adreça:  C/ Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Institut Nacional d'Estadística, Forces i cossos de Seguretat, Òrgans de l'Estat i CCAA quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Les Piles està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/ 
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 616 Padró municipal d’habitants. Resolució: conservació permanent del registre del padró municipal d’habitants, dels seus apèndixs anuals, dels quaderns auxiliars i dels resums numèrics, amb independència del suport. Destrucció dels fulls padronals als cent anys de la seva creació, sempre que existeixi el corresponent registre del padró municipal d’habitants. Destrucció total de la resta de documentació d’elaboració i de tramitació als cinc anys.
 • Codi TAAD 617 Expedient d’aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants. Resolució: destrucció total, sempre que la informació quedi recollida en l’acta del Ple, un cop efectuada la transcripció definitiva de l’acord al Llibre d’actes del Ple i hagin transcorregut tres mesos des de la data de la sessió.
 • Codi TAAD 618 Modificacions del padró municipal d’habitants. Resolució: destrucció als cent anys de la seva creació dels fulls d’empadronament, de les autoritzacions d’empadronament i de les de representació a tercers. Destrucció total de la documentació aportada pel ciutadà un cop validat l’empadronament pel personal funcionari públic encarregat del padró municipal d’habitants. Destrucció total en un termini de cinc anys de la resta de documentació d’elaboració i tramitació.
 • Codi TAAD 861 Treballs preliminars per a la formació dels censos generals i dels padrons municipals d’habitants. Avaluació: destrucció total en el termini de tres mesos des de la data de publicació de les dades oficials per part de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.