Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

Instància per a participar en una borsa de treball

Descripció

A través d’aquest servei podeu fer una sol·licitud per participar en la confecció de borses de treball.

Ho pot demanar qualsevol persona física que compleixi els requisits establerts a les bases específiques de la convocatòria corresponent.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei
Els recollits a les a les bases generals i a les bases específiques que regulin la convocatòria corresponent.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació a aportar
 • Model normalitzat d’instància.
 • Document acreditatiu dels coneixements de llengua catalana del nivell que s'exigeix a les bases específiques, si s'escau.
 • Document acreditatiu dels coneixements de llengua castellana que s'exigeix a les bases específiques, si s'escau.
 • Document acreditatiu del permís de conduir, si s'escau.
 • Document acreditatiu de la situació de discapacitat, si s'escau.

Preu del servei
Aquest servei no té cost.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Serveis interns
Persona responsable: Sílvia Pomés Roset
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Instància per a participar en una borsa de treball
 Procediment: Instància per a participar en una borsa de treball
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Les bases generals i les bases específiques que regulin el procés de selecció.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Termini de resolució
L'establert a les bases específiques de la convocatòria.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Data de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Formació i titulacions.
 • Experiència professional.
 • Serveis prestats.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió dels processos de selecció i provisió del personal de l'Ajuntament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.

*RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per complir una obligació legal.

*RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per l’execució d’un contracte.

*Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

*Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Servei Assistència Municipal. Unitat de protecció de dades i Transparència
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 258 601
Adreça:  C/ Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Portal de transparència quan això s’estableixi per la Llei 19/2014; altres Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Les Piles està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Les Piles
Adreça: Carrer Major, 23 – 43428 Les Piles
Telèfon: 977 881 088
Correu electrònic: aj.piles@lespiles.cat
o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 • Codi TAAD 016 Expedients de convocatòries de selecció de personal: Avaluació: Disposició: Per a l’Administració local, conservació permanent de l’acta definitiva del tribunal qualificador i destrucció total de la resta de documentació un cop sigui ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal sempre que consti en els corresponents llibres de decrets o de la Junta de Govern Local.
 • Codi TAAD 082 Expedients de selecció directa de personal al servei de l’Administració pública. Resolució: Conservació permanent de tot el conjunt de documents del procés de selecció del personal contractat.
 • Codi TAAD 083 Expedient de provisió de llocs de treball. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 084 Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals. Resolució: conservació permanent i destrucció de les proves i instàncies presentades en el procés de selecció.
 • Codi TAAD 137 Sol·licituds de treball. Resolució: destrucció total en el termini de dos anys.
 • Codi TAAD 977 Oferta d’ocupació pública. Avaluació: eliminació total. Termini: quatre anys

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.