Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Alta de l'abonament a una instal·lació esportiva municipal

Descripció

Aquest tràmit permet donar-se d’alta per gaudir d’una instal·lació esportiva municipal.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si s’escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Document acreditatiu de la titularitat del compte corrent per a la domiciliació bancària.

Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (opcional): Abonaments.
  Abonaments
  Tarifa Destinataris Import
  a) Abonament temporada piscina sense curset de natació:---Abonaments
  30,00 €
  Tots els destinataris 30.0 €
  b) Abonament temporada piscina amb curset de natació:---Abonaments
  54,00 €
  Tots els destinataris 54.0 €
  c) Abonament mensual piscina amb curset de natació:---Abonaments
  42,00€
  Tots els destinataris 42.0 €
  d) Per abonament de temporada a la pista de tennis:---Abonaments
  60,00€
  Tots els destinataris 60.0 €
  Classes de Gimnàstica per el manteniment---Abonaments
  12,00 €/mes
  Tots els destinataris 12.0 €/mes
  Casal d'estiu---Abonaments
  28,00 €
  Tots els destinataris 28.0 €
  Casal d'estiu (segon germà)---Abonaments
  26,00 €
  Tots els destinataris 6.0 €
  Tarifa Destinataris Import
  Altres---
  1.1. Els abonaments per a més d'un membre de la unitat familiar (pares i fills), a partir de la segona persona tindran una bonificació del 4 per cent. 1.3. Els majors de 60 anys i els menors de entre els 6 i els 12 anys, tindran una bonificació del 50 % en totes les tarifes anteriors excepte en el curs de natació.
  Tots els destinataris variable

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Secretari / Interventor

Adreça: Plaça de la Vila, 1 - 43790 Riba-roja d'Ebre

Telèfon: 977 416 003

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Alta de l'abonament a una instal·lació esportiva
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Reglament regulador del servei.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

No hi ha resolució.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la piscina municipal, gestió de pistes esportives, pàdel, gestió de la biblioteca, gestió de l'escola música municipal.

Fer activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana i gestió de les inscripcions i gestió i realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions. Cessions d'espais per a entitats o usuaris dels equipament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Consentiment.
 • Missió complerta en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD): consentiment de la persona interessada.

*Article 6.1.e) del RGPD: compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Adreça: Plaça de la Vila, 1 - 43790 Riba-roja d'Ebre

Telèfon: 977 416 003

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org

Delegat de protecció de dades:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Adreça:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti un interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre està tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Adreça: Plaça de la Vila, 1 - 43790 Ribar-roja d'Ebre

Telèfon: 977 416 003

Adreça electrònica: aj.riba-roja@altanet.org

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació, en particular:

 • Codi TAAD 292. Expedients de comandes de fons bibliogràfics. Resolució: destrucció total al cap de dos anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.