Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Ocupacions de la via pública per a fires, atraccions i circ

Descripció

Aquest procediment permet obtenir la llicència per a l'ocupació de la via pública amb fires, atraccions i circs.


Destinataris
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Circs:

 • Cal tenir tota la documentació del circ en regla.
 • L'interessat/ada es farà càrrec de les connexions d'aigua i electricitat, que es demanaran a les companyies pertinents, si escau.
 • No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.
 • En cas que hi hagi animals, aquests romandran, durant tota l'estada del circ, tancats en gàbies de seguretat.
 • Els animals hauran de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infectocontagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
 • Quan acabi l‘activitat, la neteja de tot l'espai anirà a càrrec de l'interessat/da.
 • En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests s'hauran de treure l’endemà de l'última actuació.

Casetes d'atraccions i d'alimentació:

 • En tot moment, caldrà tenir resoltes les condicions higienicosanitàries de l'establiment i el seu perímetre exterior. Es prohibeix expressament l'abocament o l’emissió a l'exterior, de manera incontrolada, de tota mena de residus sòlids o líquids, aigües brutes, pols, olors, bafs i d'altres agents físics, que puguin produir molèsties als vianants, propietats veïnes i l'entorn.
 • Els establiments alimentaris han de disposar d'un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària. Aquest pla és un dels prerequisits que ha de desenvolupar l'establiment dintre del seu sistema d'autocontrols.
 • Caldrà prendre les mesures adequades per evitar lesions a les propietats veïnes i instal·lacions aèries o soterrades, i garantir la seguretat i la lliure circulació a la via pública.
 • S’haurà de donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç sota a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).
 • Plànol d'emplaçament.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Butlletins de les instal·lacions elèctriques.
 • Certificat fet per un enginyer/a sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat.
 • Certificat de revisió dels equips d'extinció d'incendis.

Addicional quan es doni un dels següents supòsits:

Circs:

 • En el cas que intervinguin animals com a part de l'espectacle, s'haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l'espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.

Casetes d'aliments:

 • En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades, la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.

Més informació
Per tenir en compte el càlcul de la quota tributària s'ha de tenir en compte el següent:
 • Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer, s'arrodonirà per excés per obtenir la superfícies ocupada.

 • Preu del servei
  • Ordenances
  • Taxa (obligatòria): Ocupació terrenys d'ús públic.
   Tarifa Destinataris Import
   Tarifa primera. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la construcció de casetes amb finalitats comercials o industrials, tómboles, rifes, vendes ràpides i similars---
   Per cada m2 o fracció i dia : 1,80 Euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d'aparells de moviment---
   Per cada m2 o fracció i dia: 0,35 Euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a espectacles, a la instal.lació de circs i teatres---
   Per cada m2 o fracció i dia: 0,15 Euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Llicències per a la ocupació de terrenys destinats a la instal.lació de neveres, restaurants, bars, fondes i similars---
   Per cada unitat i dia: 18,00 Euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Llicències per a l'ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d'entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, xurreries i massa fregida, et.---
   Per unitat i dia: 18,00 Euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal.lació de parades o casetes per a la venda de torrons, dolços, joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs, i flors---
   Per cada m2: 1,80 euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal.lació de parades o casetes per a la venda de torrons, dolços, joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs, i flors---
   Per cada m2 o fracció i dia : 1,80 euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Aigües i tabac, dibuixants, caricatures, venda ambulant globus i altres i altres---
   Per cada m2 i dia 1,15 Euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa primera. Les llicències atorgades a festes populars---
   per dia : 6,00 Euros
   Tots els destinataris variable
   Tarifa segona. Indústries de carrer i ambulants. Fruites i hortalises, llaminadures, fruits secs, marisc, formatges i ous, joguines i altres, fotografia, globus i animals, roba i complements, utensilis per a la llar i altres---
   per ml i dia: 0,85 Euros
   Tots els destinataris variable

  Mitjans de pagament
  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Transferència bancària
  Informació de contacte

  Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

  Persona responsable:

  Adreça: Avda. Diputació, s/núm. – 43520 Roquetes

  Telèfon: 977 50 15 11

  Adreça electrònica: ajuntament@roquetes.cat


  Tràmits

  Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
  Ocupació via pública per fires, atraccions i circ
   Procediment: Ocupació de la via pública per a fires, atraccions i circ
  /
  Iniciar petició

  Normativa, drets i deures

  Normativa aplicable
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
  • Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 'MIE-AEM-2' del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres disposicions.

  Drets de l'usuari

  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració


  Deures de l'usuari

  Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


  Òrgan competent
  Presidència/Alcaldia

  Termini de resolució

  Dos mesos.


  Silenci administratiu
  Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

  Tractament de dades

  Dades tractades

  • NIF / DNI / Passaport / NIE.
  • Adreça postal o electrònica.
  • Nom i cognoms.
  • Signatura.

  Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

  Gestió de les llicències per ús privatiu o especial de la via pública. Sancions.

  Obligatorietat

  Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

  *Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

  *Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

  *Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local.

  La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

  Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

  Qui és el responsable del tractament de les dades?

  Ajuntament de Roquetes

  Adreça: Avda. Diputació, s/núm.- 43520 Roquetes

  Telèfon: 977 50 15 11

  Adreça electrònica: ajuntament@roquetes.cat

  Delegat de protecció de dades: Mercedes Colomé Escurriola

  Adreça electrònica: dpd@roquetes.cat

  Telèfon: 977 50 15 11

  Adreça: Avda. Diputació, s/núm.- 43520 Roquetes

  A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

  Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

  Portal de transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  Transferències internacionals

  No se'n preveuen.

  Quins són els vostres drets?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Roquetes està tractant dades personals que la concerneixen.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

  En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

  Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

  Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

  Com podeu exercir els vostres drets?

  Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Roquetes

  Adreça: Avda. Diputació, s/núm.- 43520

  Telèfon: 977 501 511

  Adreça electrònica: ajuntament@roquetes.cat

  o bé a través de:
  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
  (APDCAT exercici Drets)

  Quines vies de reclamació hi ha?

  Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

  Termini de conservació de les dades

  Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

  • Codi TAAD 293. Expedients de llicències d’ús comú especial de béns de domini públic. Avaluació: disposició: destrucció total en el termini de quatre anys a partir de la data d’atorgament de la llicència.
  • Codi TAAD 294. Expedients de sanció per ocupació de la via pública. Resolució: destrucció total al cap de cinc anys.
  • Codi TAAD 526.Registre d’immobilitzacions de vehicles. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
  • Codi TAAD 398.Expedients de llicències d’ús privatiu sobre béns de domini públic. Avaluació: Disposició: destrucció total.

  Termini: tres anys des de la finalització de la vigència de la llicència, sempre que hagin transcorregut quatre anys des del seu atorgament.

  Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

  Descripció de les mesures tècniques i organitzatives

  Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.