Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Llicència de gual

Descripció

Aquest procediment permet obtenir la llicència de gual per a l'entrada i sortida de vehicles privats als edificis amb l'ús restringit de la via pública (vorera), així com, si és necessari, la realització de les obres indispensables per facilitar l'accés des de la via pública.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l'ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç sota a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud, que conté una declaració de responsable, acreditació i una justificació de la propietat o del dret d’ús del bé.
 • Fotografia de la vorera d'accés al local o l'obra. En cas que hi hagi elements d’urbanització afectats s’han de veure en la fotografia

Si cal fer obres d’adequació de la via pública:

 • Pressupost de l’obra d’adaptació de la vorera.

Més informació

En cas de concessió de la llicència, la construcció, la senyalització i el manteniment seran a càrrec del titular.


Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (obligatòria): Taxa entrada vehicles i reserves via pública.
  Tarifa Destinataris Import
  Tarifa 1 Gual tota la jornada---
  fins a 3ml a l'any tota la jornada
  Tots els destinataris 117.65 Euros
  Tarifa 1 Gual tota la jornada amb modificació rasant vorera---
  fins a 3ml a l'any tota la jornada: 117,65 euros increment del 20%
  Tots els destinataris 141.18 Euros
  Tarifa 1 Gual mitja jornada---
  fins a 3m. a l'any mitja jornada
  Tots els destinataris 73.54 Euros
  Tarifa 1 Gual mitja jornada amb modificació rasant vorera---
  fins a 3ml mitja jornada: 73,54 euros més l'increment del 20%
  Tots els destinataris 88.25 Euros
  Tarifa 1 Per cada ml de més a jornada complerta a l'any---
  38,54 Euros per ml
  Tots els destinataris variable
  Tarifa 1 Per cada ml de més a mitja jornada a l'any---
  23,38 Euros per ml
  Tots els destinataris variable
  Tarifa 2 Reserva d'espai en les vies i terrenys d'us públic per a càrrega i descàrrega de mitja jornada---
  2.79 per ml i mes a l'any
  Tots els destinataris variable
  Tarifa 2 Reserva d'espai en les vies i terrenys d'us públic per a càrrega i descàrrega de mitja jornada amb modificació rasant vorera---
  3.35 per ml i mes a l'any
  Tots els destinataris variable
  Tarifa 3 Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o particulars, per aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament per ml a l'any---
  27.76 per ml a l'any
  Tots els destinataris variable
  Tarifa 3 Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o particulars, per aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament per ml a l'any amb modificació rasant vorera---
  33.31 per ml a l'any
  Tots els destinataris variable
  Tarifa 4 Venda placa gual---
  import unitari
  Tots els destinataris 12.33 Euros
  Tarifa 4 Tramitació placa distintiu gual---
  import unitari
  Tots els destinataris 7.87 Euros

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Serveis al Territori

Persona responsable:

Adreça: Avda.Diputació, s/núm. – 43520 Roquetes

Telèfon: 977 50 15 11

Correu electrònic: ajuntament@roquetes.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Llicència de guals
 Procediment: LLICÈNCIES DE GUALS
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas que hi hagi obres d’adequació a la via pública:

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

Dos mesos.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de les llicències per a ús privatiu o especial de la via pública. Guals. Sancions.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local. 

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Roquetes

Adreça: Avda.Diputació, s/núm.- 43520 Roquetes

Telèfon: 977 50 15 11

Adreça electrònica:ajuntament@roquetes.cat

Delegat de protecció de dades: Roser Guinart Subirats

Adreça electrònica: dpd@roquetes.cat

Telèfon: 977 50 15 11

Adreça: Avda.Diputació, s/núm.- 43520 Roquetes

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Portal de transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Roquetes està tractant dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió, si escau, , entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Roquetes

Adreça: Avda.Diputació, s/núm.- 43520

Telèfon: 977 501 511

Adreça electrònica: ajuntament@roquetes.cat

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 293. Expedients de llicències d’ús comú especial de béns de domini públic. Avaluació: disposició: destrucció total en el termini de quatre anys a partir de la data d’atorgament de la llicència.
 • Codi TAAD 294.Expedients de sanció per ocupació de la via pública. Resolució: destrucció total al cap de cinc anys.
 • Codi TAAD 526. Registre d’immobilitzacions de vehicles. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 398. Expedients de llicències d’ús privatiu sobre béns de domini públic. Avaluació: Disposició: destrucció total.
 • Termini: tres anys des de la finalització de la vigència de la llicència, sempre que hagin transcorregut quatre anys des del seu atorgament.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat es troben recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.