Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Ocupacions de la via pública per a fires, atraccions i circ

Descripció

Aquest procediment permet obtenir la llicència per a l'ocupació de la via pública amb fires, atraccions i circs.


Destinataris
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Circs:

 • Cal tenir tota la documentació del circ en regla.
 • L'interessat/ada es farà càrrec de les connexions d'aigua i electricitat, que es demanaran a les companyies pertinents, si escau.
 • No es permet l'extensió de cables entre fanals, encreuament aeri de carrers i en general qualsevol tipus d'instal·lació vista a la via pública que es pugui manipular o suposi un perill.
 • En cas que hi hagi animals, aquests romandran, durant tota l'estada del circ, tancats en gàbies de seguretat.
 • Els animals hauran de reunir unes condicions de salubritat i higiene correctes i no tenir cap símptoma de malaltia infectocontagiosa, a més d'estar donats d'alta en el registre d'explotacions de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.
 • Quan acabi l‘activitat, la neteja de tot l'espai anirà a càrrec de l'interessat/da.
 • En cas de col·locació de cartells publicitaris, aquests s'hauran de treure l’endemà de l'última actuació.

Casetes d'atraccions i d'alimentació:

 • En tot moment, caldrà tenir resoltes les condicions higienicosanitàries de l'establiment i el seu perímetre exterior. Es prohibeix expressament l'abocament o l’emissió a l'exterior, de manera incontrolada, de tota mena de residus sòlids o líquids, aigües brutes, pols, olors, bafs i d'altres agents físics, que puguin produir molèsties als vianants, propietats veïnes i l'entorn.
 • Els establiments alimentaris han de disposar d'un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària. Aquest pla és un dels prerequisits que ha de desenvolupar l'establiment dintre del seu sistema d'autocontrols.
 • Caldrà prendre les mesures adequades per evitar lesions a les propietats veïnes i instal·lacions aèries o soterrades, i garantir la seguretat i la lliure circulació a la via pública.
 • S’haurà de donar compliment a tota la normativa vigent que li sigui d'aplicació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç sota a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).
 • Plànol d'emplaçament.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Butlletins de les instal·lacions elèctriques.
 • Certificat fet per un enginyer/a sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat.
 • Certificat de revisió dels equips d'extinció d'incendis.

Addicional quan es doni un dels següents supòsits:

Circs:

 • En el cas que intervinguin animals com a part de l'espectacle, s'haurà de presentar una memòria descriptiva de l'activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l'espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.

Casetes d'aliments:

 • En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades, la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.

Preu del servei

Aquest servei es sotmet al règim de liquidació de taxes o preus públics, i serà l’ens qui us comunicarà l’import i la forma d’efectuar el pagament.

Ordenança


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Laia Castells Aritzeta

Adreça: Carrer Catalunya, 51 baixos - 43142 El Rourell

Telèfon: 977 840 502

Adreça electrònica: aj.rourell@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Ocupació via pública per fires, atraccions i circ
 Procediment: Ocupació de la via pública per a fires, atraccions i circ
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 'MIE-AEM-2' del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres disposicions.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

Dos mesos.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de les llicències per ús privatiu o especial de la via pública. Sancions.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament del Rourell

Adreça: Carrer Catalunya, 51 baixos - 43142 El Rourell

Telèfon: 977 840 502

Adreça electrònica: aj.rourell@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Portal de transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament del Rourell està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament del Rourell

Adreça: Carrer Catalunya, 51 baixos - 43142 El Rourell

Telèfon: 977 840 502

Adreça electrònica: aj.rourell@altanet.org

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 293. Expedients de llicències d’ús comú especial de béns de domini públic. Avaluació: disposició: destrucció total en el termini de quatre anys a partir de la data d’atorgament de la llicència.
 • Codi TAAD 294. Expedients de sanció per ocupació de la via pública. Resolució: destrucció total al cap de cinc anys.
 • Codi TAAD 526.Registre d’immobilitzacions de vehicles. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 398.Expedients de llicències d’ús privatiu sobre béns de domini públic. Avaluació: Disposició: destrucció total.

Termini: tres anys des de la finalització de la vigència de la llicència, sempre que hagin transcorregut quatre anys des del seu atorgament.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció de les mesures tècniques i organitzatives

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.