Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Llicència de gual

Descripció
Aquest procediment permet obtenir la llicència de gual per a l'entrada i sortida de vehicles privats als edificis amb l'ús restringit de la via pública (vorera), així com, si és necessari, la realització de les obres indispensables per facilitar l'accés des de la via pública.

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empresa.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
Els recollits en l’ordenança reguladora municipal, si s’escau.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d’instància, que conté declaració de responsable, acreditació i justificació de la propietat o del dret d’ús del bé.
 • Fotografia de la vorera d'accés al local o l'obra. En cas que hi hagi elements d’urbanització afectats s’han de veure en la fotografia

Si cal fer obres d’adequació de la via pública:

 • Pressupost de l’obra d’adaptació de la vorera.

Més informació
En cas de concessió de la llicència, la construcció, la senyalització i el manteniment seran a càrrec del titular.

Preu del servei

Aquest servei es sotmet al règim de liquidació de taxes o preus públics, i serà l'ens qui us comunicarà l'import i la forma d'efectuar el pagament.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Laia Castells Aritzeta

Adreça: Carrer Catalunya, 51 baixos - 43142 El Rourell

Telèfon: 977 840 502

Adreça electrònica: aj.rourell@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Llicència de guals
 Procediment: LLICÈNCIES DE GUALS
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost , de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Ordenança: Ordenança Fiscal reguladora de les Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres.

Per al cas que hi hagi obres d’adequació a la via pública

 • Decret Legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Dos mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió de les llicències per ús privatiu o especial de la via pública. Guals. Sancions.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

* Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament del Rourell

Adreça: Carrer Catalunya, 51 baixos - 43142 El Rourell

Telèfon: 977 840 502

Adreça electrònica: aj.rourell@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Protecció de dades i Transparència.

Adreça electrònica: protecciodades.municipis@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Portal transparència d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament del Rourell està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament del Rourell

Adreça: Carrer Catalunya, 51 baixos - 43142 El Rourell

Telèfon: 977 840 502

Adreça electrònica: aj.rourell@altanet.org

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 293 Expedients de llicències d’ús comú especial de béns de domini públic. Avaluació: disposició: destrucció total en el termini de quatre anys a partir de la data d’atorgament de la llicència.
 • Codi TAAD 294 Expedients de sanció per ocupació de la via pública. Resolució: destrucció total als cinc anys.
 • Codi TAAD 526 Registre d’immobilitzacions de vehicles. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 398 Expedients de llicències d’ús privatiu sobre béns de domini públic. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: tres anys des de la finalització de la vigència de la llicència, sempre que hagin transcorregut quatre anys des del seu atorgament.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.