Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Canvi de titularitat de sepultures

Descripció

Aquest procediment permet canviar la titularitat de la concessió de drets funeraris al cementiri municipal per donació (actes inter vivos) o per herència (actes mortis causa).


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l'ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Escriptura pública d’acceptació d’herència, si escau.
 • Escriptura pública de donació, si escau.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Susanna Jubinyà Silvestre

Adreça: Avinguda Catalunya, 4 – 43885 Salomó

Telèfon: 977 629 030

Adreça electrònica: aj.salomo@salomo.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Canvis de titularitats de sepultures
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Termini de resolució

Tres mesos.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades
<html> <body> <p align='justify'><b>Dades tractades </b></p> <div align='justify'> <ul> <li> NIF / DNI / Passaport / NIE. </li> <li>Adre�a postal i/o electr�nica. </li> <li>Tel�fon. </li> <li> Nom i cognoms.</li> <li>Signatura. </li> <li>Dades banc�ries. </li> <li> Concessions. </li> <li> Donacions. </li> <li>Drets hereditaris. </li> <li>Data defunci�. </li> </ul> </div> <p align='justify'><b>Amb quina finalitat recollim les vostres dades? </b></p> <p align='justify'> Gesti� de la titularitat de sepultures, enterraments, exhumacions, trasllats.</p> <p align='justify'>No es prendran decisions automatitzades sobre la base d aquest perfil. </p> <p align='justify'><b>Obligatorietat </b></p> <p align='justify'>Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.</p> <p align='justify'> <b>Quina �s la legitimaci� per al tractament de les vostres dades?</b> </p> <div align='justify'> <ul> <li> Missi� realitzada en inter�s p�blic o en exercici de poders p�blics. </li> </ul> </div> <p align='justify'>*Article 6.1.e) del Reglament general de protecci� de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missi� realitzada en inter�s p�blic. </p> <p align='justify'>*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de r�gim local. </p> <p align='justify'> *Llei 49/1978, de 3 de novembre, d enterraments a cementiris municipals.</p> <p align='justify'>La manca d aportaci� d aquestes dades impedir� gestionar la vostra sol�licitud.</p> <p align='justify'>Aquest Ajuntament podr� verificar l exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificaci� atribu�da per la disposici� addicional vuitena de la Llei org�nica de protecci� de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). </p> <p align='justify'><b>Qui �s el responsable del tractament de les dades?</b></p> <p align='justify'> Ajuntament de Salom�</p> <p align='justify'>Adre�a: Avinguda Catalunya, 4 43885 Salom�</p> <p align='justify'>Tel�fon: 977 629 030</p> <p align='justify'>Adre�a electr�nica: aj.salomo@salomo.cat</p> <p align='justify'> Delegat de protecci� de dades: Sugranyes Assessors, SL</p> <p align='justify'> Adre�a electr�nica: protecciodedades@sugranyes.com</p> <p align='justify'> Tel�fon: 977 233 806</p> <p align='justify'> Adre�a: Carrer Sant Francesc, 10 43003 Tarragona</p> <p align='justify'> <b>A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? </b></p> <p align='justify'>Quan es pugui fer la comunicaci� de dades d acord amb l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimaci� del tractament, i en el sup�sit que un tercer acrediti un inter�s leg�tim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.</p> <p align='justify'><b>Transfer�ncies internacionals </b></p> <p align='justify'>No se'n preveuen. </p> <p align='justify'><b>Quins s�n els vostres drets? </b></p> <p align='justify'>Qualsevol persona t� dret a obtenir confirmaci� sobre si l'Ajuntament de Salom� est� tractant dades personals que li concerneixin. </p> <p align='justify'>Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, aix� com a sol�licitar la rectificaci� de les que siguin inexactes o la supressi�, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necess�ries per a les finalitats per a les quals es van aportar. </p> <p align='justify'>En determinades circumst�ncies, previstes per l art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol�licitar la limitaci� del tractament de les seves dades. En aquest cas, �nicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. </p> <p align='justify'>Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situaci� particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d