Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Permís de connexió al clavegueram

Descripció

Aquest servei permet sol·licitar la connexió d’un habitatge, una empresa o una comunitat a la xarxa de clavegueram del municipi.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Plànol.

Preu del servei

Aquest servei es troba en règim de liquidació de taxes o preus públics, i serà l’ens qui us comunicarà l’import i la forma d’efectuar el pagament. 


Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Susanna Jubinyà Silvestre

Adreça: Avinguda Catalunya, 4 – 43885 Salomó

Telèfon: 977 629 030

Adreça electrònica: aj.salomo@salomo.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Permís de connexió al clavegueram
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Real decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret legislatiu 1/2012, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa de clavegueram.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

Un mes.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Ingressos, rendes.
 • Dades bancàries.
 • Impostos, deduccions.
 • Infraccions administratives.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

*Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de Salomó

Adreça: Avinguda Catalunya, 4 – 43885 Salomó

Telèfon: 977 629 030

Adreça electrònica: aj.salomo@salomo.cat

Delegat de protecció de dades: Sugranyes Assessors, SL

Adreça electrònica: protecciodedades@sugranyes.com

Telèfon: 977 233 806

Adreça: Carrer Sant Francesc, 10 – 43003 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Direcció General Cadastre, i administracions públiques, quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament; bancs i caixes.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Salomó està tractant dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Salomó

Adreça: Avinguda Catalunya, 4 – 43885 Salomó

Telèfon: 977 629 030

Adreça electrònica: aj.salomo@salomo.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclam

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.