Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions establertes en la Llei de transparència.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits).
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.

Preu del servei

L'accés a la informació pública és gratuït, sense perjudici que s'apliquin les taxes i els preus públics corresponents per reproducció de documents.


Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Susanna Jubinyà Silvestre

Adreça: Avinguda Catalunya, 4 – 43885 Salomó

Telèfon: 977 629 030

Adreça electrònica: aj.salomo@salomo.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Sol·licitud accés a la informació pública
 Procediment: Sol·licitud d'accés a la documentació i/o la informació (consulta)
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

Un mes.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació s'entén estimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Registrar i tramitar les peticions d'accés a la informació realitzades pels ciutadans a l'empara de la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. Publicitat activa.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal.

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable de tractament.

*Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

*Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de Salomó

Adreça: Avinguda Catalunya, 4 – 43885 Salomó

Telèfon: 977 629 030

Adreça electrònica: aj.salomo@salomo.cat

Delegat de protecció de dades: Sugranyes Assessors, SL

Adreça electrònica: protecciodedades@sugranyes.com

Telèfon: 977 233 806

Adreça: Carrer Sant Francesc, 10 – 43003 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

GAIP. APDCAT.

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Portal transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Salomó està tractant dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Salomó

Adreça: Avinguda Catalunya, 4 – 43885 Salomó

Telèfon: 977 629 030

Adreça electrònica: aj.salomo@salomo.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 037. Sol·licituds d'informació de caràcter general. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de dos anys.
 • Codi TAAD 989. Seguiment i avaluació del dret d'accés a la informació pública. Avaluació: conservació permanent.
 • Codi TAAD 990. Rendició de comptes de la Comissió de Garantia del dret d'accés a la informació pública. Avaluació: conservació permanent.
 • Codi TAAD 998. Expedients de propostes d'accés i avaluació documental. Avaluació: conservació permanent.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat es troben recollides a l'anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.