Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Instància per a participar en una borsa de treball

Descripció

A través d’aquest servei podeu sol·licitar la participació en un procés de selecció d'una borsa de treball.

Ho pot demanar qualsevol persona física que compleixi els requisits establerts a les bases específiques de la convocatòria corresponent.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei
Els recollits a les bases generals i a les bases específiques que regulin la convocatòria corresponent.

Com es fa la petició

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Document acreditatiu dels coneixements de llengua catalana del nivell que s'exigeix a les bases específiques, si escau.
 • Document acreditatiu dels coneixements de llengua castellana que s'exigeix a les bases específiques, si escau.
 • Document acreditatiu del permís de conduir, si escau.
 • Document acreditatiu de la situació de discapacitat, si escau.

Més informació

Un cop iniciat el tràmit, la persona interessada rebrà un correu electrònic amb el document d’autoliquidació per tal que pugui realitzar el pagament a:

https://larapita.cat/serveis/servei-de-pagaments-de-tributs-i-altres-ingressos-municipals/ 


Preu del servei

Aquest servei es sotmet al règim de liquidació de taxes o preus públics, i serà l’ens qui us comunicarà l’import i la forma d’efectuar el pagament.

Ordenança

Ordenança fiscal Núm.21 Reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal. 


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Regidoria de Recursos humans

Adreça: Plaça de Carles III, Núm.13

Telèfon: 977 740 100

Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Instància per a participar en una borsa de treball
 Procediment: Instància per a participar en una borsa de treball
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Bases generals i bases específiques que regulin el procés de selecció.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Termini de resolució

L'establert a les bases específiques de la convocatòria.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Propietats.
 • Dades bancàries.
 • Sancions administratives.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió dels processos de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Contracte o mesures precontractuals.
 • Obligació legal.

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Article 6.1.b) del RGPD. Tractament necessari per a l’execució d’un contracte.

*Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

*Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de la Ràpita

Adreça: Plaça de Carles III, núm.13

Telèfon: 977 740 100

Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat

Delegat de protecció de dades:

Adreça electrònica: dpd@larapita.cat

Telèfon: 977 740 100

Adreça: Plaça de Carles III, núm.13 (43540) La Ràpita

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Asseguradores.

Jutjats que corresponguin.

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persones interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de la Ràpita està tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau; entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de la Ràpita

Adreça: Plaça de Carles III, núm.13

Telèfon: 977 740 100

Adreça electrònica: ajuntament@larapita.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

 • Codi TAAD 016. Expedients de convocatòries de selecció de personal: Avaluació: Disposició: per a l’Administració local, conservació permanent de l’acta definitiva del tribunal qualificador i destrucció total de la resta de documentació un cop sigui ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal sempre que consti en els corresponents llibres de decrets o de la Junta de Govern Local.
 • Codi TAAD 082. Expedients de selecció directa de personal al servei de l’Administració pública. Resolució: conservació permanent de tot el conjunt de documents del procés de selecció del personal contractat.
 • Codi TAAD 084. Expedient de selecció de personal per a programes ocupacionals. Resolució: conservació permanent i destrucció de les proves i instàncies presentades en el procés de selecció.
 • Codi TAAD 137. Sol·licituds de treball. Resolució: destrucció total en el termini de dos anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.