Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Propostes

Descripció

Aquest servei permet presentar al vostre ajuntament, aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions d'un servei, sobre una actuació o decisió municipal o bé idees que ajudin a millorar el servei de l'organització, dels serveis municipals, d'edificis entre d'altres.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits).
 • Presencialment a les oficines de l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Serveis a les persones

Persona responsable: Sílvia Pomés Roset

Adreça: Camí Freginal, 3 - 43421 Pontils

Telèfon: 977 880 202

Adreça electrònica: aj.pontils@altanet.org


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Propostes
 Procediment: Propostes
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el reglament d'actuació i funcionament del sector públic pels mitjans electrònics.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Termini de resolució

Tres mesos.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Expedients d’entitats i associacions del municipi, queixes, suggeriments i propostes, registre d'entitats i associacions del municipi, registre de grups d’interès, sol·licituds d’informació en general.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD. Obligació legal.

*Article 6.1.e) del RGPD. Compliment d'una missió d'interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

*Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

*Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Pontils

Adreça: Camí Freginal, 3 - 43421 Pontils

Telèfon: 977 880 202

Adreça electrònica: aj.pontils@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persones interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament ... està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament Pontils

Adreça: Camí Freginal, 3 - 43421 Pontils

Telèfon: 977 880 202

Adreça electrònica: aj.pontils@altanet.org

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 37. Sol·licituds d’informació de caràcter general. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de dos anys.
 • Codi TAAD 175. Queixes i peticions. Recollida de signatures. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 539. Expedients de queixes i suggeriments de la ciutadania. Avaluació: Disposició: conservació permanent de les queixes instades per entitats públiques i privades sense ànim de lucre i destrucció total de la resta de les queixes en el termini de dos anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/  

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques I organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament feta, per l’Ajuntament.