Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

S'ha detectat una incidència aliena als nostres serveis, i en aquests moments no es poden tramitar les peticions de serveis amb el sistema d'autenticació cl@ve. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre-ho.
El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Llicència per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Descripció

Mitjançant aquest tràmit es pot expedir la corresponent llicència per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment perillosos, així com les renovacions, duplicats, convalidacions, modificacions i les baixes.

Es consideren gossos potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Burdeus, Fila brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull, De Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Tosa Japonès (Tosa Inu), i Akita Inu. Aquest llistat pot ser modificat per l'autoritat competent.
 • Aquells que per les seves característiques racials i d'acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l'atac i defensa.
 • Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d'agressions a persones o altres gossos sigui quina sigui la seva raça. En aquest cas, l'Ajuntament podrà determinar la potencial perillositat.

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits en l’Ordenança reguladora municipal, si s’escau.

 • Ser major d‘edat.
 • Disposar de capacitat física i psicològica adequada.
 • No haver estat condemnat/da pels delictes tipificats a la normativa reguladora.
 • No haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb cap de les sancions accessòries previstes a l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i que es detallen a continuació:
  • La confiscació, el comís, l'esterilització o el sacrifici de qualsevol animal potencialment perillós.
  • La clausura de cap establiment de cria, venda o ensinistrament.
  • La suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença i conducció pels espais públics d'aquests animals.
  • La suspensió temporal o definitiva del certificat de capacitació d'ensinistrador.
 • No haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Com a requisits previs:

Tots els animals potencialment perillosos pertanyents a l'espècie canina han d'estar identificats mitjançant un microxip.

La persona propietària o posseïdora ha d'haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser causats pels seus animals amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros


Com es fa la petició
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d’instància.
 • Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb la imposició de sancions accessòries de l’article 13.3 de la Llei 50/1999.
 • Certificat negatiu d’antecedents penals actualitzat. Es pot substituir per l'autorització a l'ajuntament per tal que aquest pugui consultar aquesta informació.
 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €, que inclogui les dades d’identificació de l’animal (microxip) i rebut de pagament acreditatiu.
 • Certificat vigent de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

Més informació

Preu del servei
Aquest servei no té cost associat.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria
Persona responsable: M. Assumpció Canela Corbella
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
LLICÈNCIES DE TINENÇA I CONDUCCIÓ D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Llicències de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos /

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.    
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos. 
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. 
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Tres mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació s'entén estimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.

Categories especials de dades:

 • Salut (informe psicotècnic).
 • Certificat d’antecedents penals.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió de Llicències per a tinença i conducció d'animals perillosos i sancions de gossos perillosos.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Obligació legal

*RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

*Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

*Llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos considerats potencialment perillosos Les categories especial de dades:

*RGPD:9.2.g) tractament necessari per raons d’interès públic

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Savallà del Comtat
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 296 699
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es preveuen cessions.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Savallà del Comtat està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Savallà del Comtat
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.