Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

S'ha detectat una incidència aliena als nostres serveis, i en aquests moments no es poden tramitar les peticions de serveis amb el sistema d'autenticació cl@ve. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre-ho.
El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Llicència d'obres majors

Descripció

Mitjançant aquest expedient es pot sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització per dur a terme, entre d’altres, els següents actes:

 • Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 • Parcel·lacions urbanístiques.
 • Construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 • La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 • Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitat i associacions.

Requisits d'accés al servei
Si és el cas, s'haurà de disposar, o bé s'haurà de tramitar, simultàniament la corresponent llicència d'obertura de l'establiment/comunicació prèvia de l'activitat/declaració responsable.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç sota a l'apartat de tràmits).
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar

Documents obligatoris

 • Model normalitzat d’instància.
 • Acreditació de la representació (si és el cas).
 • Projecte tècnic.
 • Fotografia del terreny i/o de l’edificació objecte de l’actuació.
 • Qüestionari estadístic complimentat i signat.
 • Assumeix i direcció de l’obra. Estudi (bàsic) de seguretat i salut.
 • Declaració, visat o certificat d’idoneïtat tècnica.
 • Encàrrec de direcció d'obra.
 • Fiança per respondre de la reposició d'instal·lacions públiques.

Documents opcionals

 • Estudi geotècnic, si s’escau.
 • IAE del constructor (si tributa per aquest impost).
 • Compromís de dipositar la runa en un abocador selectiu i, si s'escau, fiança.
 • Annexos on es justifiqui el compliment del Decret 21/2006, d’ecoeficiència, de captació d’energia solar i d’estalvi d’aigua.

Més informació

Per les obres vinculades a activitats, és imprescindible disposar de la corresponent llicència d'obertura de l'establiment o bé, haver efectuat comunicació prèvia de l'activitat o la declaració responsable.

Quan a la durada màxima de l’execució de l’obra serà l’establerta a la llicència d’obres, no obstant això, d’acord amb l’art. 189 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, si les normes urbanístiques, ordenances d’edificació o la reglamentació anàloga de les figures de planejament no diuen res, aquests terminis són: 1 any per començar les obres; 3 anys per acabar-les.Preu del servei
Aquest servei es troba en règim de liquidació de taxes o preus públics, i serà l’ens qui us comunicarà l’import i la forma d’efectuar el pagament.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria
Persona responsable: M. Assumpció Canela Corbella
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Llicència d'obres majors
 Procediment: LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006 de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
 • Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
 • La normativa pròpia del municipi reguladora de normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística, les llicències urbanístiques i de la intervenció municipal d’activitats (instruccions tècniques).
 • Ordenança fiscal reguladora de les taxes per serveis urbanístics i/o per a l’expedició de documents.
 • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
 • Ordenança fiscal que prevegi el dipòsit al gestor de residus

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

El silenci administratiu serà positiu, no obstant, tindran silenci negatiu els actes que autoritzin:

 • Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques a qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació, llevat en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, els moviments de terra, l'explanació de terrenys, l'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció de l'administració forestal i de l'administració competent en matèria de medi ambient, els quals no estan subjectes a llicència urbanística en virtut de l’article 187 ter del Decret 1/2010 de la Llei d’Urbanisme.
 • Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.
 • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic, llevat les que s'executin en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat sota la intervenció d'una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l'administració competent en matèria de medi ambient, els quals no estan subjectes a llicència urbanística en virtut de l’article 187 ter del Decret 1/2010 de la Llei d’Urbanisme.

A més en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei d’Urbanisme o el planejament urbanístic.


Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Dos mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació s'entén estimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Propietats.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Tramitació de les llicències o comunicacions en matèria urbanística (obres, usos, primeres ocupacions, murs i tanques; segregacions...).

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*DL 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Savallà del Comtat
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 296 699
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Departament de Territori i Sostenibilitat. Portal transparència d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Savallà del Comtat està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Savallà del Comtat
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s'aplicaran els que es corresponen a les taules d'avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 066 Llicència d'obra menor. Resolució: eliminació al cap de deu anys de la concessió de la llicència i conservació de les intervencions realitzades en edificis protegits o catalogats.
 • Codi TAAD 067 Expedients de llicències d'obres majors. Resolució: conservació permanent. Destrucció als tres mesos del tancament de l'expedient del Pla de Seguretat i Salut i substitució a l'expedient per un certificat on consti si es tractava d’un Projecte o d’un Estudi i el nom i els cognoms de la persona tècnica que n'és l'autora.
 • Codi TAAD 079 Expedients certificats urbanístics. Resolució: Destrucció total a l'any.
 • Codi TAAD 104 Expedient de parcel·lació urbanística. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 114 Expedients de sol·licitud de tanques o fitons. Resolució: destrucció total passats cinc anys.
 • Codi TAAD 293 Expedients de llicències d'ús comú especial de béns de domini públic. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys a partir de la data d'atorgament de la llicència.
 • Codi TAAD 432 Expedients de permisos d’obres i instal·lacions d'elements ornamentals a les sepultures. Resolució: conservació permanent. Destrucció total en un termini de deu anys dels expedients referits a nínxols.

 • Res. 922. Comunicació prèvia d’obres a particulars. Avaluació. Destrucció total: 6 anys.
Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció de les mesures tècniques i organitzatives

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s'adrecen a garantir, de forma particular: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.