Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

S'ha detectat una incidència aliena als nostres serveis, i en aquests moments no es poden tramitar les peticions de serveis amb el sistema d'autenticació cl@ve. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre-ho.
El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat

Descripció

Aquest procediment permet obtenir la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Hi ha tres modalitats:

 • Targeta d’aparcament per a persones amb disminució quan la persona titular de la targeta sigui conductor/a:

- Persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat reduïda i tinguin permís de conduir.

 • Targeta d’aparcament per a persones amb disminució quan la persona titular de la targeta no és conductor/a:

- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

- Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles pe a les seves funcions vitals de manera continuada.

- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

 • Targeta d’aparcament preferent per al transport col·lectiu:

- Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

La targeta és personal i intransferible, i dona dret a aturar o estacionar el vehicle que transporta el titular de la targeta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empresa.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Cal trobar-se en un dels tres supòsits següents:

 • Conductor/a:

- Tenir més de 18 anys.

- Tenir el permís de conduir.

- Cal posseir el certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat referent al barem fixat a l'annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de disminució (on es determini l'existència de dificultats per a utilitzar el transport públic col·lectiu o bé dificultats de mobilitat) o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, és a dir, persones que tinguin agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

 • No conductor/a:

- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

- Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

- Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

- S'atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de 3 anys.

 • Transport col·lectiu:

- Cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

- Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà la Generalitat de Catalunya.


Com es fa la petició
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat d'instància.
 • Acreditació de la representació (si és el cas).
 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta.
 • Acreditació que supera el barem de mobilitat

En el cas que la persona amb discapacitat pot conduir, cal aportar com a documentació complementària:

 • Permís de conducció.

En el cas que es demani la targeta d'aparcament de transport col·lectiu cal aportar com a documentació complementària:

 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Permís de circulació del vehicle.

Més informació
La targeta caduca als 10 anys, excepte en el cas que el certificat de disminució sigui provisional, cas en què la data de caducitat de la targeta serà la mateixa que la de la revisió de la disminució.

Preu del servei
Aquest servei no té cost associat.

Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria
Persona responsable: M. Assumpció Canela Corbella
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reial Decret 1056/2014 de 12 de desembre pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
 • Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució
Tres mesos.

Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades econòmiques.
 • Dades bancàries.

Categories especials de dades:

Salut (persones amb discapacitat).

 • Legitimació:

*RGPD:9.2.g) tractament necessari per raons d’interès públic.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Sol·licituds de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

*Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

*Llei 12/2007 , d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.

*Llei 38/2003, General de Subvencions.

*RD 577/2011, de 20 d’abril, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

*Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de Savallà del Comtat
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
Correu electrònic: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat
Telèfon: 977 296 699
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

La comunicació de dades es realitzarà conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, quan procedeixi.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Savallà del Comtat està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Savallà del Comtat
Adreça: Carrer Major, 13 – 43427 Savallà del Comtat
Telèfon: 977 880 137
Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.