Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

S'ha detectat una incidència aliena als nostres serveis, i en aquests moments no es poden tramitar les peticions de serveis amb el sistema d'autenticació cl@ve. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre-ho.
El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Descripció

Es tracta d'una comunicació que es fa a l'Administració, prèvia a l'obertura d'un establiment destinat a algun espectacle públic o activitat recreativa inclosa en el Catàleg d'espectacles públics i activitats recreatives (annex 1 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives), i sotmesa a règim de comunicació per aquest Reglament.

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

 • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.
 • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.
 • Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.
 • Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I del Decret 112/2010, d'1 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.
 • La modificació d'espectacles o activitats recreatives, no sotmesos a llicència o autorització.
 • Modificació, per increment o decrement, dels espectacles públics o de les activitats recreatives que es duen a terme en un establiment.
 • Canvi de les persones organitzadores i representants de l'establiment, espectacle o activitat.

Destinataris
 • Ciutadania.
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei
 • Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 • Presentar el pla d’autoprotecció d'acord amb l'art. 46 del Decret 112/2010.

Com es fa la petició
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Declaració del compliment del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Declaració responsable de disposar de pòlissa d'assegurances.
 • Projecte tècnic de l'activitat, que inclou memòria ambiental, i també documentació tècnica que permet verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Estudi d'impacte acústic.
 • Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, i rebut vigent.
 • Certificat de tècnic competent que acredita l'activitat s'ajusta a la documentació tècnica presentada i que es compleixen de les condicions de seguretat en cas d'incendi.
 • Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local.
 • Fotocòpia de la declaració censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE.

Més informació

En cas de que s'hagin d'executar obres a l'establiment la sol·licitud de llicència d’obres o la comunicació prèvia d'obres s'haurà de tramitar amb caràcter previ a la sol·licitud d'aquest tràmit.

Un cop efectuada la comunicació i, si la verificació formal és favorable es pot iniciar l'activitat, sota l'exclusiva responsabilitat de titular.

No obstant això, quan d'acord amb alguna norma bàsica o sectorial (de protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d'abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials previs, no es pot iniciar l'activitat fins que el titular disposi de la totalitat de títols administratius habilitats.


Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Núria Estivill Solé

Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol

Telèfon: 977 405 815

Adreça electrònica: nestivill@torredelespanyol.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari /
/

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança fiscal.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Termini de resolució

No hi ha resolució.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o/i electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.
 • Infraccions administratives.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Registre d’activitats. Registre d’activitats sanitàries. Consultes i gestió i sancions de les activitats (amb incidència ambiental, establiments, espectacles, activitats recreatives). Habitatges d’ús turístic. Centres de culte.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD): tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

*Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

*Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

*Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

*Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

*Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de La Torre de l’Espanyol

Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol

Telèfon: 977 405 815

Adreça electrònica: ajuntament@torredelespanyol.cat

Delegat de protecció de dades: ...(nom) 

Adreça electrònica:

Telèfon:

Adreça:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No s'en preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol està tractant dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a ...(nom de l’Administració)

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:
 • Codi TAAD 063. Llicència d'activitats classificades. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 064. Llicència d'obertura d'establiments innocus. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 100. Expedient d'infraccions d'activitats molestes i indústries clandestines. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 101. Expedient d'infracció d'activitats recreatives. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 779. Expedients sancionadors per infraccions lleus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total .Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 780. Expedients sancionadors per infraccions greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 781. Expedients sancionadors per infraccions molt greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: conservació permanent.
 • Codi TAAD 863. Expedients d’inspecció i control en matèria d’activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de tres anys des de la finalització de l’expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en el cas que n’hi hagi.
 • Codi TAAD 981. Autorització ambiental activitats. Avaluació: conservació permanent.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.