Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

S'ha detectat una incidència aliena als nostres serveis, i en aquests moments no es poden tramitar les peticions de serveis amb el sistema d'autenticació cl@ve. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre-ho.
El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Recollida de mobles i andròmines

Descripció

Aquest servei us permet sol·licitar la recollida de mobles i trastos vells al carrer, ja sigui al vostre domicili o bé en una adreça determinada i especificada a la sol·licitud.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Sergi Bargalló Borras

Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol

Telèfon: 977 405 815

Adreça electrònica: sbargallo@torredelespanyol.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Recollida de mobles i andròmines
 Procediment: RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'administració.

Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

No hi ha termini de resolució.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Propietats.
 • Dades bancàries.
 • Infraccions administratives.

Amb quina finalitat recollim les teves dades?

Gestió de la recollida i tractament de residus i vehicles abandonats.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

*Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar la vostra. sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el Responsable?

Ajuntament de La Torre de l’Espanyol
Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol
Telèfon: 977 405 815
Correu electrònic: ajuntament@torredelespanyol.cat

Delegat de protecció de dades:
Correu electrònic:
Telèfon:
Adreça:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Administracions públiques quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i d’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de La Torre de l’Espanyol està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones inteessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que l'afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de La Torre de l’Espanyol
Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol
Telèfon: 977 405 815
Correu electrònic: ajuntament@torredelespanyol.cat

o bé a través de:
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/
(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 025 Expedients de recollida d'escombraries. Resolució: Destrucció total Termini: cinc anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Codi TAAD 026 Expedients de remeses i regularització de recollida obligatòria d'escombraries (habitatges). Resolució: destrucció total en el termini de cinc anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Codi TAAD 387 Expedients de retirada de vehicles abandonats. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 388 Expedients de retirada de vehicles per la grua municipal. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 527 Registre de vehicles abandonats en la via pública. Resolució: destrucció total en un termini de quinze anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció de les mesures tècniques i organitzatives

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.