Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

S'ha detectat una incidència aliena als nostres serveis, i en aquests moments no es poden tramitar les peticions de serveis amb el sistema d'autenticació cl@ve. Disculpeu les molèsties, estem treballant per resoldre-ho.
El teu navegador (CCBot 2) no és una d'versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Inscripció a activitats esportives i de lleure

Descripció

Amb aquest tràmit podeu sol·licitar la inscripció a activitats esportives i de lleure programades per l'Ajuntament.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic tret dels indicats per l'Ajuntament per al cas concret.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits).
 • Presencialment a l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.

Preu del servei
 • Ordenances
 • Taxa (obligatòria): Participació a les activitats de les colonies estiu.
  abonament
  Tarifa Destinataris Import
  Per cada nen o nena que es matriculi a l’activitat menor de 5 anys---abonament
  57,00 €
  Tots els destinataris 57.0 €
  Per cada nen o nena que es matriculi a l’activitat major de 5 anys---abonament
  67,00 €
  Tots els destinataris 67.0 €
  Per l’assistència setmanal a l’activitat i no a tot el període---abonament
  20,00 €
  Tots els destinataris 20.0 €

Mitjans de pagament
 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Sergi Bargalló Borras

Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol

Telèfon: 977 405 815

Adreça electrònica: sbargallo@torredelespanyol.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Sol.licitud d'inscripció d'activitat municipal /

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la piscina municipal, gestió de les pistes esportives i de pàdel, gestió de la biblioteca municipal, gestió de l’escola de música municipal, activitats per al lleure, activitats d'estiu.

Realitzar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana, gestió de les inscripcions i la realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions. Cessions d'espais per a entitats o usuaris dels equipaments.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Consentiment.
 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD): consentiment de la persona interessada.

*Article 6.1.e) del RGPD: compliment d'una missió d'interès públic o exercici de poders públics.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La manca d'aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de La Torre de l’Espanyol

Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol

Telèfon: 977 405 815

Adreça electrònica: ajuntament@torredelespanyol.cat

Delegat de protecció de dades: ...(nom)

Adreça electrònica:

Telèfon:

Adreça:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol està tractant dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies previstes per l'art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d'un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol

Adreça: Pl. de la Pau, 4 - 43792 La Torre de l'Espanyol

Telèfon: 977 405 815

Adreça electrònica: ajuntament@torredelespanyol.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació, en particular:

 • Codi TAAD 292. Expedients de comandes de fons bibliogràfics. Resolució: destrucció al cap de dos anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.