Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Recollida de mobles i andròmines

Descripció

Aquest servei us permet sol·licitar la recollida de mobles i trastos vells al carrer, ja sigui al vostre domicili o bé en una adreça determinada i especificada a la sol·licitud.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

No cal complir cap requisit específic.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Rosa Barceló Serrano

Adreça: Carrer Major, 49 - 43550 Ulldecona

Telèfon: 977 573 034

Adreça electrònica: ajuntament@ulldecona.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Recollida de mobles i andròmines
 Procediment: RECOLLIDA DE MOBLES I ANDRÒMINES
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Ordenança fiscal.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

No hi ha termini de resolució.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal o electrònica.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Propietats.
 • Dades bancàries.
 • Infraccions administratives.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la recollida i el tractament de residus i vehicles abandonats.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament d’Ulldecona

Adreça: Carrer Major, 49 - 43550 Ulldecona

Telèfon: 977 573 034

Adreça electrònica: ajuntament@ulldecona.cat

Delegat de protecció de dades: Ateneu Privacy Consulting

Adreça electrònica: dpo@ateneu.eu

Telèfon: 977 441 939

Adreça: Carrer Teodor González, 31 – 43500 Tortosa

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament d’Ulldecona està tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies previstes per l'art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d'un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament d’Ulldecona

Adreça: Carrer Major, 49 - 43550 Ulldecona

Telèfon: 977 573 034

Adreça electrònica: ajuntament@ulldecona.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 025. Expedients de recollida d'escombraries. Resolució: destrucció total Termini: cinc anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Codi TAAD 026. Expedients de remeses i regularització de recollida obligatòria d'escombraries (habitatges). Resolució: destrucció total en el termini de cinc anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Codi TAAD 387. Expedients de retirada de vehicles abandonats. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 388. Expedients de retirada de vehicles per la grua municipal. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 527. Registre de vehicles abandonats en la via pública. Resolució: destrucció total en un termini de quinze anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.