Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat ambiental amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Descripció

Aquest tràmit us permet, com a titulars d'una activitat que disposa de llicència ambiental, posar en coneixement de l’Ajuntament que procediu a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial:

 • La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que, en aplicació dels criteris que estableix l'article 59 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tot i que té conseqüències previsibles per a les persones o per al medi ambient, no pot ésser qualificada de substancial.
 • La modificació de les característiques o del funcionament d'una activitat que no té conseqüències previsibles ni per a les persones ni per al medi ambient.

D’activitat sotmesa a llicència ambiental:

 • La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
 • La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

Destinataris
 • Empreses.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

S’ha de disposar d’una memòria relativa als vectors atmosfera, aigua, residus, accidents greus que es modifiquin i siguin objecte del canvi no substancial de l’establiment. A títol informatiu:

Atmosfera:

 • Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses).
 • Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.
 • El balanç dels contaminants per tal de justificar l’augment de les emissions totals de l’activitat i la metodologia de l’elaboració d’aquest balanç.

Aigua:

 • Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.
 • Declaració d’abocament.
 • Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals.
 • Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR.
 • Dipòsits controlats o mono-dipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s’incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores.

Residus:

En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus:

 • Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.
 • És necessari indicar per als nous residus generats: la descripció, el codi LER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final.
 • És necessari indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (inclosos els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l’autorització/llicència ambiental inicial.

En el cas de tractar-se de canvis que afecten gestors de residus:

 • Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus que s'han de tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d’emmagatzematge dels residus abans de tractar...).
 • És necessari indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus que s'han de tractar, abans i després de la modificació plantejada.
 • És necessari indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus que s'han tractar, abans i després de la modificació plantejada.

Llum:

 • Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d’ús en horari de nit, si escau.

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l'enllaç a l'apartat de tràmits)

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Acreditació de la representació (si escau).
 • Memòria tècnica/projecte relativa als vectors ambientals que es modifiquin, o si aquest està visat o disponible electrònicament:
  • Identificador de projecte
  • Identificador del col·legiat/ada (opcional)

En determinats supòsits, cal aportar també:

 • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
 • Pla de dejeccions ramaderes de l’explotació.
 • Referència a Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic.
 • Referència a l’autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
 • Referència a l’expedient llicència d’obres o de comunicació prèvia d’obres quan escaigui.

Més informació
 • La comunicació s'ha de presentar abans de realitzar la modificació no substancial.
 • Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), resten sotmeses al que estableix l’article 59 d’aquesta llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.
 • Si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d’un mes, la modificació es pot dur a terme.
 • Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Susanna Andreu Casasola

Adreça: Carrer La Placeta, 12 – 43439 Vallclara

Telèfon: 977 869 212

Adreça electrònica: ajuntament@vallclara.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Comunicació prèvia de modificació no substancial
 Procediment: COMUNICACIONS PRÈVIES DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D'UNA ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI AMBIENT
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Ordenances municipals.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.

Si transcorre més d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació s'entén estimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.
 • Infraccions administratives.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Registre d’activitats, registre d'activitats sanitàries, consultes i gestió i sancions de les activitats (activitats econòmiques, amb incidència ambiental, establiments, espectacles, activitats recreatives); habitatges d’ús turístic i centres de culte.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Base jurídica de l'activitat de tractament:

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del RGPD: compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics.

*Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

*Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

*Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

*Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

*Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

*Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament de Vallclara

Adreça: Carrer La Placeta, 12 – 43439 Vallclara

Telèfon: 977 869 212

Adreça electrònica: ajuntament@vallclara.cat

Delegat de protecció de dades: Unitat de protecció de dades i Transparència del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: C/Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No es preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Vallclara està tractant dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies, previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Vallclara

Adreça: Carrer La Placeta, 12 – 43439 Vallclara

Telèfon: 977 869 212

Adreça electrònica: ajuntament@vallclara.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Pel que fa als terminis de conservació s’aplicaran els que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

 • Codi TAAD 063. Llicència d'activitats classificades. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 064. Llicència d'obertura d'establiments innocus. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 100. Expedient d'infraccions d'activitats molestes i indústries clandestines. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 101. Expedient d'infracció d'activitats recreatives. Resolució: conservació permanent.
 • Codi TAAD 779. Expedients sancionadors per infraccions lleus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total .Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 780. Expedients sancionadors per infraccions greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total. Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.
 • Codi TAAD 781. Expedients sancionadors per infraccions molt greus en matèria d'activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: conservació permanent.
 • Codi TAAD 863. Expedients d’inspecció i control en matèria d’activitats econòmiques i recreatives. Avaluació: Disposició: destrucció total en el termini de tres anys des de la finalització de l’expedient, sempre que hagin transcorregut quatre anys de la data de la resolució, en el cas que n’hi hagi.
 • Codi TAAD 981. Autorització ambiental activitats. Avaluació: conservació permanent.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l’anàlisi de riscos del tractament feta per l’Ajuntament.