Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Baixa d'activitats esportives i de lleure

Descripció

Aquest tràmit permet donar-se de baixa d’alguna activitat esportiva i/o de lleure on estigueu inscrits/tes.


Destinataris
 • Ciutadania.

Requisits d'accés al servei

Els recollits per l'ordenança reguladora municipal, si s’escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.

Més informació

Ho pot demanar qualsevol persona física que estigui donada d’alta a una activitat esportiva i/o de lleure del municipi. En cas de menors d’edat ho sol·licitaran els pares, o el tutor/a.


Preu del servei

Aquest servei no té cost associat.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Secretària / Interventora

Adreça: Plaça de la Vila s/n, 43311 Vilanova d'Escornalbou

Telèfon: 977 837 519

Adreça electrònica: ajuntament@vescornalbou.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Baixa d'activitats esportives i de lleure
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Reglament regulador del servei.
 • Ordenança fiscal reguladora del servei.

Drets de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.

Deures de l'usuari
Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.

Òrgan competent
No Aplica

Termini de resolució
No hi ha resolució.

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.
 • Dades bancàries.
 • Assegurances.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la piscina municipal, gestió de les pistes esportives, pàdel, gestió de la biblioteca municipal, gestió de l'escola de música municipal, activitats per al lleure, activitats d’estiu.

Realitzar activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, promoure l'associacionisme i la participació ciutadana, gestió de les inscripcions i la realització de formacions, xerrades, tallers, monogràfics i exposicions. Cessions d’espais per a entitats o usuaris dels equipaments. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Consentiment.
 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades (RGPD): consentiment de la persona interessada.

*Article 6.1.e) del RGPD: compliment d'una missió d'interès públic o exercici de poders públics.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La manca d’aportació d'aquestes dades impedirà gestionar la sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica de protecció de dades personals o garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Adreça: Plaça de la Vila s/n, 43311 Vilanova d'Escornalbou

Telèfon: 977 837 519

Adreça electrònica: ajuntament@vescornalbou.cat

Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona - Servei Assistència Municipal. Unitat de protecció de dades i Transparència

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

Telèfon: 977 296 699

Adreça: C/ Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Quan es pugui fer la comunicació de dades d’acord amb l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti un interès legítim sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou està tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguininexactes o a supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van aportar.

En determinades circumstàncies previstes per l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió complerta en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou

Adreça: Plaça de la Vila s/n, 43311 Vilanova d'Escornalbou

Telèfon: 977 837 519

Adreça electrònica: ajuntament@vescornalbou.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació, en particular:

 • Codi TAAD 292 Expedients de comandes de fons bibliogràfics. Resolució: destrucció total al cap de dos anys

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.